گزارش تصویری ناگفته های تخت فولاد

گزارش تصویری ناگفته های تخت فولاد

بیان ناگفته های شنیدنی از زبان
هنرمندومدرس محترم دانشگاه هنر استاد حیدرصنیع زاده

 98 پنج شنبه 12 دی ماه