ناگفته های تخت فولاد/ گفتگو با سید محمود کشفی

 ناگفته های تخت فولاد

گفتگو با سید محمود کشفی از پزشکان متعهد که چندین بار به عنوان پزشک نمونه کشور معرفی شده اند ایشان فرزند شاعر ادیب سید روح الله کشفی (مدفون در تکیه میرفندرسکی) واز شاگردان دکتر نفیسی دکتر حکمی و دکتر ریاحی می باشد. 

سه شنبه 18 شهریور 1399