موزه سنگ نوشته ها

کتیبه ها و لوح مزارهای تاریخی تخت فولاد که از لحاظ فرهنگی و هنری نیز دارای ارزش بالایی می باشند