جستجوی مشاهیر تخت فولاد

نام
شهرت
کد شخصیت
تکیه محل دفن
جنسیت
آثار و تالیفات
تاریخ وفات
زمینه فعالیت
select
نتایج یافت شده عبارت است از :1102
ملا علی اکبر اژه ای

ملا علی اکبر اژه ای

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 21/10/1232
 • تخت فولاد اصفهان
محمد جعفر آباده ای

محمد جعفر آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 19/09/1280
 • تخت فولاد اصفهان
میر ابوالقاسم فندرسکی

میر ابوالقاسم فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1/01/1050
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا زین العابدین اشرف الکتاب

میرزا زین العابدین اشرف الکتاب

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 9/08/1295
 • تخت فولاد اصفهان
بهاءالدین محمد فاضل اصفهانی

بهاءالدین محمد فاضل اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 25/09/1137
 • تخت فولاد اصفهان
سید رحیم اصفهانی

سید رحیم اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1314/10/26
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا آقا امامی

میرزا آقا امامی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1324/09/16
 • تخت فولاد اصفهان
شیخ محمدرضا نجفی

شیخ محمدرضا نجفی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 24/01/1362
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا ابوالقاسم طبیب

میرزا ابوالقاسم طبیب

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 2/04/1371
 • تخت فولاد اصفهان
حاج محمد صادق تخت فولادی

حاج محمد صادق تخت فولادی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 15/11/1290
 • تخت فولاد اصفهان