آقا میرزا عبدالرزاق احمدآبادی

آقا میرزا عبدالرزاق احمدآبادی

شهرت :

آقا میرزا عبدالرزاق احمدآبادی
تاریخ وفات :
28/01/1319
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
عالم ربانی

عالم ربانی، فرزند سید عبدالجواد بن سید مهدی بن میر قاضی سید محمد نایب­الصدر ابن میر محمد تقی موسوی، وزیر شاه صفی(شاه سلیمان) و داماد عالم فقیه، حـاج­ میرزا­ حسین ­­خاتـون­آبادی­ نایب­ الصدر (م: 1326ق) بوده است

    آقا سید عبدالرزاق، ملقب به «افتخار الدّین»، یکی از علمای معروف به اجتهاد و درستی بوده است. فرزند فاضلش، سید محمدتقی فقیه احمد آبادی درباره پدر چنین گفته است: « عالم ربانی و حبر صمدانی،آنکه هر دو مرتبه علم و عمل را حائز گردیده و از هر نقص و زشتی اجتناب ورزیده، فقیه آل رسول و رئیس علمای فحول....»

    آقا سید عبدالرزاق از شاگردان حاج شیخ محمد باقـر نجفـی و ملا محمـد تقی هـروی اصفهانـی و ملامحمدباقر فشارکی بوده است و از استـاد اخیـر اجازه اجتهـاد دریافت نـموده بود. مجموعه ای از رسائل ملا محمد تقی هروی شامل سه رساله در فقه ( 1- معرفة الزوال؛ 2- القسم بین الزوجات؛ 3- الارث )، به زبان عربی به خط نسخ و نستعلیق است­که به وسیله شاگردش، آقا عبدالرزاق موسوی اصفهانی کتابت شده است. تاریخ برخی از این رساله­ها تا 25­ربیع الثانی سال 1306­ است. این هنر خوشنویسی به پسرش، آقا سید محمد تقی فقیه احمد آبادی نیز به ارث رسیده بود.

    آقـا سیـد عبـدالـرزاق در مسجـد امامـزاده اسماعیـل- علیه­السلام-(مسجد شعیای نبی- علیه­السلام-) امام جماعت بوده است؛ چنانکه پدران ایشان نیز تا زمان جد اعلایشان (میر محمد تقی موسوی، وزیر شاه سلیمان صفوی) در این مجموعه دینی و علمی، دخالت و نظارت داشته­اند

    بعـد از فـوت آقا سید عبدالرزاق، فرزنـد فرزانـه­اش، آیت­الله سید محمد تقی فقیه احمدآبادی امامت جماعت در مسجد شعیای نبی ( صلی الله علیه واله و سلم ) را عهده دار شد و در آنجا به تدریس و تعلیم طلاب دینی پرداخت.

    آقا میرزا عبدالرزاق در روز جمعه 28 محرم 1319ق وفات یافت و در تکیه فقیه احمدآبادی به خاک سپرده شد. پس از درگذشت فرزند بزرگوارش و دفن در کنار پدرش آرامگاهی بر مزار آن دو عالم بزرگوار توسط ارادتمندش بنا گردید.


مشروح زندگی نامه

عالم ربانی، فرزند سید عبدالجواد بن سید مهدی بن میر قاضی سید محمد نایب­الصدر ابن میر محمد تقی موسوی، وزیر شاه صفی(شاه سلیمان) و داماد عالم فقیه، حـاج­ میرزا­ حسین ­­خاتـون­آبادی­ نایب­ الصدر (م: 1326ق) بوده است

    آقا سید عبدالرزاق، ملقب به «افتخار الدّین»، یکی از علمای معروف به اجتهاد و درستی بوده است. فرزند فاضلش، سید محمدتقی فقیه احمد آبادی درباره پدر چنین گفته است: « عالم ربانی و حبر صمدانی،آنکه هر دو مرتبه علم و عمل را حائز گردیده و از هر نقص و زشتی اجتناب ورزیده، فقیه آل رسول و رئیس علمای فحول....»

    آقا سید عبدالرزاق از شاگردان حاج شیخ محمد باقـر نجفـی و ملا محمـد تقی هـروی اصفهانـی و ملامحمدباقر فشارکی بوده است و از استـاد اخیـر اجازه اجتهـاد دریافت نـموده بود. مجموعه ای از رسائل ملا محمد تقی هروی شامل سه رساله در فقه ( 1- معرفة الزوال؛ 2- القسم بین الزوجات؛ 3- الارث )، به زبان عربی به خط نسخ و نستعلیق است­که به وسیله شاگردش، آقا عبدالرزاق موسوی اصفهانی کتابت شده است. تاریخ برخی از این رساله­ها تا 25­ربیع الثانی سال 1306­ است. این هنر خوشنویسی به پسرش، آقا سید محمد تقی فقیه احمد آبادی نیز به ارث رسیده بود.

    آقـا سیـد عبـدالـرزاق در مسجـد امامـزاده اسماعیـل- علیه­السلام-(مسجد شعیای نبی- علیه­السلام-) امام جماعت بوده است؛ چنانکه پدران ایشان نیز تا زمان جد اعلایشان (میر محمد تقی موسوی، وزیر شاه سلیمان صفوی) در این مجموعه دینی و علمی، دخالت و نظارت داشته­اند

    بعـد از فـوت آقا سید عبدالرزاق، فرزنـد فرزانـه­اش، آیت­الله سید محمد تقی فقیه احمدآبادی امامت جماعت در مسجد شعیای نبی ( صلی الله علیه واله و سلم ) را عهده دار شد و در آنجا به تدریس و تعلیم طلاب دینی پرداخت.

    آقا میرزا عبدالرزاق در روز جمعه 28 محرم 1319ق وفات یافت و در تکیه فقیه احمدآبادی به خاک سپرده شد. پس از درگذشت فرزند بزرگوارش و دفن در کنار پدرش آرامگاهی بر مزار آن دو عالم بزرگوار توسط ارادتمندش بنا گردید.