شیخ فضل الله اعضادی خوانساری

شیخ فضل الله اعضادی خوانساری

شهرت :

اعضادی خوانساری
تاریخ وفات :
1/08/1361
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,عالم فقیه
عالم فاضل فقیه، طبیب و مدّرس، فرزند ملا محمد قاسم بن ملا محمد صالح خوانساری از علمای بزرگ اصفهان در نیمه دوم قرن چهاردهم است. نسب وی به آقا حسین خوانساری (م: 1099ق مدفون درتکیه خوانساری) می رسد.
نامبرده در خوانسار متولد شده و تحصیلات علوم اسلامی را در اصفهان نزد علمای بزرگ آن دیار انجام داده و موفق به دریافت اجازاتی از اساتید خود شده است.از اساتید و اجازات اجتهادی وی اطلاعی در دست نیست.
وی در محله خواجوی اصفهان سکونت داشته و مجلس درس او محدود بوده و در منزل برگزار می شده است. وی به تدریس علوم معقول می پرداخته است و جمعی از فضلا و طالبان علم از محضر او کسب علم می کرده اند.
از شاگردانش به شیخ محمد حسن نجفی زاده و ابوالقاسم بهرامی (شاعر و ادیب) که هر دو درس معقول نزد وی فرا می گرفته اند، اشاره شده است.
در رجال اصفهان به نقل از سیدعبدالحجت بلاغی آمده است: « ایشان از مجتهدین و حکماء و اطباء بوده و نگارنده مدتی از محضر آن جناب کامیاب بود.
این عالم فقیه در شعبان1361ق درگذشت و در تکیه فقیه احمد آبادی درقسمت لسان الارض تخت فولاد به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل فقیه، طبیب و مدّرس، فرزند ملا محمد قاسم بن ملا محمد صالح خوانساری از علمای بزرگ اصفهان در نیمه دوم قرن چهاردهم است. نسب وی به آقا حسین خوانساری (م: 1099ق مدفون درتکیه خوانساری) از اساتید و علمای طراز اول اصفهان در اواخر عهد صفوی می رسد.
نامبرده در خوانسار متولد شده و تحصیلات علوم اسلامی را در اصفهان نزد علمای بزرگ آن دیار انجام داده و موفق به دریافت اجازاتی از اساتید خود شده است.از اساتید و اجازات اجتهادی وی اطلاعی در دست نیست.
وی در محله خواجوی اصفهان سکونت داشته ومجلس درس او محدود بوده و در منزل برگزار می شده است. وی به تدریس علوم معقول می پرداخته است و جمعی از فضلا و طالبان علم از محضر او کسب علم می کرده اند.
از شاگردانش به شیخ محمد حسن نجفی زاده و ابوالقاسم بهرامی (شاعر و ادیب) که هر دو درس معقول نزد وی فرا می گرفته اند، اشاره شده است.
در رجال اصفهان به نقل از سیدعبدالحجت بلاغی آمده است: « ایشان از مجتهدین و حکماء و اطباء بوده و نگارنده مدتی از محضر آن جناب کامیاب بود.
در مجموعه رسائل خطی کتابخانه آیت الله مرعشی از وی نام برده شده است. این مجموعه در فقه پرسشی پیرامون ارث خیار ( اختیار فسخ) است که به فقیهان معاصر تقدیم شده تا به آن پاسخ گویند و در نام فقیهانی که پاسخ به این پرسش داده اند، نام شیخ فضل الله اعضادی آمده است.
این عالم فقیه در شعبان1361ق درگذشت و در تکیه فقیه احمد آبادی درقسمت لسان الارض تخت فولاد به خاک سپرده شد.
فرزندش آقا شیخ محمد علم آموز از رجال معروف اصفهان است که سال ها به سر دفتری در اشتغال داشته، اکنون دوران کهولت را می-گذراند.