سیدمحمدباقر پیشنماز

سیدمحمدباقر پیشنماز

شهرت :

پیشنماز
تاریخ وفات :
1/01/1123
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل پرهیزگار، آقا سید محمد باقر حسینی عاملی، معروف به « پیشنماز » فرزند سید علی رضا حسینی، از علمای اصفهان در اواخر عهد صفویه و امام جماعت مسجد جامع جدید عباسی. وی جدّ سادات عاملی رهنان و خوراسگان است.
سید محمد باقر از شاگردان استاد کلّ آقا حسین خوانساری و دارای اجازه روایتی از وی بوده است. محقق خوانساری در این اجازه وی، را چنین ستوده است:« السید النجیب الحسیب الفاضل الکامل التقی النقی الورع المتوقد الزکی، سالک مسالک الرشاد، ناسک مناسک التقوی و السداد، السید محمد باقر بن السید المرحوم السید علی رضا .
وی از شاگردان علامه محمد باقر مجلسی نیز بوده و بسیاری از احکام، مسایل و اخبار ائمه اطهار - علیهم السّلام- را نزد ایشان فرا گرفته است.
اجازه روایتی ایشان از شیخ حرّ عاملی به همراه دو اجازه روایتی پیشین و نیز اجازه وی به فرزندش، سید علیرضا به تاریخ 1123ق به پیوست یک جلد از اصول کافی است.
از آثار و خدمات علمی او، وقف بسیاری از کتاب ها ی اخبار و غیره برای استفاده طلاب علوم دینی بوده است.
سید محمد باقر پیشنماز در سال 1123ق درگذشت و در تکیه آقا سید رضی به خاک سپرده شد بر مزارش سنگ مرمر عالی تمام قدی به خط ثلث بسیار زیبا وجود دارد که وی را با القابی، چون « قدوه الزهّاد، اسوه العباد، مقتدی العباد» ستوده اند. تاریخ دوم بر روی سنگ قبر به سال 1193ق است که تاریخ کتابت و حجاری سنگ مزار است و لذا بر روی سنگ لوح دو تاریخ وجود دارد. نوه آن مرحوم، آقا سید محمد امامی بعدها بنا به وصیت خودش در قبر جدّ مادری خود دفن شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل پرهیزگار، آقا سید محمد باقر حسینی عاملی، معروف به « پیشنماز » فرزند سید علی رضا حسینی، از علمای اصفهان در اواخر عهد صفویه و امام جماعت مسجد جامع جدید عباسی. وی جدّ سادات عاملی رهنان و خوراسگان است.
سید محمد باقر از شاگردان استاد کلّ آقا حسین خوانساری و دارای اجازه روایتی از وی بوده است. محقق خوانساری در این اجازه وی، را چنین ستوده است:« السید النجیب الحسیب الفاضل الکامل التقی النقی الورع المتوقد الزکی، سالک مسالک الرشاد، ناسک مناسک التقوی و السداد، السید محمد باقر بن السید المرحوم السید علی رضا .
وی از شاگردان علامه محمد باقر مجلسی نیز بوده و بسیاری از احکام، مسایل و اخبار ائمه اطهار - علیهم السّلام- را نزد ایشان فرا گرفته است. علامه مجلسی در اجازه مبسوطی به تاریخ ششم ذی الحجّه 1087ق می نویسد: « ... لمّا کان السیّد الأید الشریف المنیف الفاضل الکامل التقی الذکّی الورع البارع الحسیب النسیب النجیب...»
اجازه روایتی ایشان از شیخ حرّ عاملی به همراه دو اجازه روایتی پیشین و نیز اجازه وی به فرزندش، سید علیرضا به تاریخ 1123ق به پیوست یک جلد از اصول کافی است که مرحوم پیشنماز وقف کرده است و اکنون در کتابخانه الزهراء اصفهان نگهداری می شود.
از آثار و خدمات علمی او، وقف بسیاری از کتاب ها ی اخبار و غیره برای استفاده طلاب علوم دینی بوده است که تعدادی از آنها اکنون در کتابخانه صدر بازار نگهداری می شود. در برگ آغازین تمامی نسخ، وقفنامه ای از مرحوم سید محمد باقر پیشنماز به سال 1123ق با مهر وی « افقر المفتاقین الی الله الغنّی» وجود دارد. سید محمد باقر پیشنماز در سال 1123ق درگذشت و در تکیه آقا سید رضی به خاک سپرده شد بر مزارش سنگ مرمر عالی تمام قدی به خط ثلث بسیار زیبا وجود دارد که وی را با القابی، چون « قدوه الزهّاد، اسوه العباد، مقتدی العباد» ستوده اند. تاریخ دوم بر روی سنگ قبر به سال 1193ق است که تاریخ کتابت و حجاری سنگ مزار است و لذا بر روی سنگ لوح دو تاریخ وجود دارد. نوه آن مرحوم، آقا سید محمد امامی بعدها بنا به وصیت خودش در قبر جدّ مادری خود دفن شد