سید احمد حائری بروجنی

سید احمد حائری بروجنی

شهرت :

سید احمد حائری بروجنی
تاریخ وفات :
1/01/1339
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فقیه و مجتهد
فرزند سید ابوالقاسم بن سید حسن حسینی بروجنی است. وی جهت تحصیل علوم دینی از محضر علمای عتبات عالیات از جمله فاضل اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی استفاده نمود. سید احمد در صحن حضرت اباالفضل(ع) اقامة جماعت می فرمود. سید محمد علی مبارکه ای در مورد وی می نویسد: « پس از آن که مبانی اولیة علم اصول و فقه را تکمیل کرده از اصفهان به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در آنجا در خدمت حاج میرزا حسن شیرازی و میرزای رشتی و دیگران به تکمیل علوم پرداخته و پس از رسیدن به مراحل اجتهاد در کربلای معلی توطن گزیده و در صحن و حرم حضرت ابی الفضل، مردم کربلا او را پیشوای نماز جماعت خویش قرار داده، نیکان و زهّاد وقت خدمتش ارادت ورزیده و نماز جماعتش شهرتی بسزا یافت. وجوهاتی از هندوستان در خدمتش آمده، به صاحبان استحقاق تقسیم می فرمود و خود از آن سهمی منظور نمی داشت».
مبارکه ای در ضمن این که اشاره دارد که چند کتاب فقه را در خدمت سیداحمد بروجنی استفاده نموده، می نویسد:« مرحوم حاج محمدجواد بیدآبادی سرجویی در خدمتش اظهار ارادت کامل می نمود».
در حدود سال 1320ق به واسطة سلطة انگلیسی ها بر عراق به ایران مراجعت نمود و در مدرسة چهارباغ ساکن گردید و نزد عوام و خواص، محترم و به وظایف شرعی و اقامة جماعت در مدرسة چهارباغ قیام می فرموده. از آثارش تقریرات اساتید خود است.
سرانجام در سال 1339ق در اصفهان فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) مدفون گردید.
از برادران وی سیدعلی بروجنی از جملة بزرگان دانش و فقهای عالی قدر است. وی در بروجن ساکن و به ارشاد مردم پرداخت و در حدود سال 1300ق فوت و در همان بروجن مدفون می باشد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید ابوالقاسم بن سید حسن حسینی بروجنی است. وی جهت تحصیل علوم دینی از محضر علمای عتبات عالیات از جمله فاضل اردکانی و شیخ زین العابدین مازندرانی استفاده نمود. سید احمد در صحن حضرت اباالفضل(ع) اقامة جماعت می فرمود. سید محمد علی مبارکه ای در مورد وی می نویسد: « پس از آن که مبانی اولیة علم اصول و فقه را تکمیل کرده از اصفهان به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در آنجا در خدمت حاج میرزا حسن شیرازی و میرزای رشتی و دیگران به تکمیل علوم پرداخته و پس از رسیدن به مراحل اجتهاد در کربلای معلی توطن گزیده و در صحن و حرم حضرت ابی الفضل، مردم کربلا او را پیشوای نماز جماعت خویش قرار داده، نیکان و زهّاد وقت خدمتش ارادت ورزیده و نماز جماعتش شهرتی بسزا یافت. وجوهاتی از هندوستان در خدمتش آمده، به صاحبان استحقاق تقسیم می فرمود و خود از آن سهمی منظور نمی داشت».
مبارکه ای در ضمن این که اشاره دارد که چند کتاب فقه را در خدمت سیداحمد بروجنی استفاده نموده، می نویسد:« مرحوم حاج محمدجواد بیدآبادی سرجویی در خدمتش اظهار ارادت کامل می نمود».
در حدود سال 1320ق به واسطة سلطة انگلیسی ها بر عراق به ایران مراجعت نمود و در مدرسة چهارباغ ساکن گردید و نزد عوام و خواص، محترم و به وظایف شرعی و اقامة جماعت در مدرسة چهارباغ قیام می فرموده. از آثارش تقریرات اساتید خود است.
سرانجام در سال 1339ق در اصفهان فوت و در تکیة ملک ( گلستان شهدا ) مدفون گردید.
از برادران وی سیدعلی بروجنی از جملة بزرگان دانش و فقهای عالی قدر است. وی در بروجن ساکن و به ارشاد مردم پرداخت و در حدود سال 1300ق فوت و در همان بروجن مدفون می باشد.