سیداحمد شیرازی(حسینی

سیداحمد شیرازی(حسینی

شهرت :

شیرازی حسینی
تاریخ وفات :
1/01/1126
مزار :
تکیه سید رضی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند سید مرتضی حسینی شیرازی عالم و فقیه قرن دوازدهم است. که در سال 1126ق وفات نمود. تنها نشانه از مقام و موقعیت علمی وی سنگ مزار اوست که در تکیة آقا سید رضی تخت فولاد موجود است. متن سنگ مزارش چنین است:
السید السند التقی الحسیب النسیب النقی الفاضل العالم العامل الواصل الی رحمة الله المنان الواصل الی جوار الملک الدیان و هو امیر سید احمد بن سید مرتضی الحسینی شیرازی... و قد توفی یوم السبت ثلث عشر شهر ربیع الاول سنة ست و عشرین و مائه بعد الف.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید مرتضی حسینی شیرازی عالم و فقیه قرن دوازدهم است. که در سال 1126ق وفات نمود. تنها نشانه از مقام و موقعیت علمی وی سنگ مزار اوست که در تکیة آقا سید رضی تخت فولاد موجود است. متن سنگ مزارش چنین است:
السید السند التقی الحسیب النسیب النقی الفاضل العالم العامل الواصل الی رحمة الله المنان الواصل الی جوار الملک الدیان و هو امیر سید احمد بن سید مرتضی الحسینی شیرازی... و قد توفی یوم السبت ثلث عشر شهر ربیع الاول سنة ست و عشرین و مائه بعد الف.