میرزا حسین صحت

میرزا حسین صحت

شهرت :

صحت
تاریخ وفات :
1357/10/14
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
میرزا حسین کریم زاده، معروف به «صحت» فرزند محمدکریم. وی در اصفهان حدود سال 1269ش متولد شد و تحصیلات مقدماتی را در همین شهر سپری کرد، در اثر لیاقت و جدیت و پشتکار، در میان همشهریان خود مقام ارجمندی را حائز گردید.
علاقه اش به امور نظامی گری و تأمین امرار معاش، باعث شد مدتی در «پلیس جنوب» مشغول خدمت شود. او از فرصتهای خود در مطالعة دارو و دوا استفاده های مفیدی نمود و با شناختی که بدست آورده، از پلیس جنوب خارج شد و به شغل دواسازی و دوافروشی مشغول شد. پس از چندی سرمایه مختصری به هم زده، به تجارت روی آورد.
صحت به خاطر علاقه اش به علم و دانش و خدمت به مردم، سرمایه و مال زیادی در این راه صرف کرد و خدمات شایانی به فرهنگ و جامعة فرهنگی اصفهان نمود. از آن جمله به وقف باغ رکن الملکی واقع در محمودیه جهت دبیرستان صارمیه که برای کتابخانة این مدرسه مورد استفاده واقع شد و دیگر ساخت مدرسه ای با هزینة خود در محلة شمس آباد مقابل شاهزاده امامزاده ابراهیم به منظور آموزش تا علوم جدید به دانش آموزان و همچنین تأسیس درمانگاه صحت در محلة درکوشک می توان اشاره نمود.
اقدام فرهنگی دیگر او، انتشار مجله و روزنامة «صحت» در اصفهان بود. ایشان به سبب شغل و حرفة دوافروشی و دواسازی که داشت، سلامتی مردم را لازمة تمام امور دیگر می دانست و چون اهمال و سهل انگاری توأم با ناآگاهی مردم را مشاهده می نمود، در صدد آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به آنان از طریق مجله و مطبوعات برآمد و اولین مجلة بهداشتی- پزشکی را در اصفهان منتشر کرد. مجلة «صحت» در فروردین1304ش در اصفهان منتشر شد، این مجله را برای خدمت به عالم مطبوعات و تنویر افکار جامعه بود. همچنین در شمارة اول، گفته است که این مجله با عبارت ساده و نزدیک به فهم عموم و دارای عناوینی علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بود. مهمترین بخش آن ترجمة مقالات علمی پزشکی بود که ارائه می شد. در پایان اطلاعات و اخبار پزشکی کشور و دیگر کشورها را بیان می کرد.
روزنامه صحت در سال 1306ش در اصفهان چاپ و منتشر شد. ظاهراً در سال 1307ش به انتشار آن خاتمه داده شده است.
وی از شهرت و اعتبار زیادی در بین مردم برخوردار بود. لذا در اغلب انجمن های شهری برای همیاری به همشهریان و رفع نواقص و معضلات شهر، حضور می یافت و تا آنجا که می توانست کمک می نمود. وی مردی ساده و بدون آلایش بود و با همه نشست و برخاست می نمود.
سرانجام در 14 دی 1357ش به دیار باقی شتافت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان، تکیه ملک (گلستان شهداء) به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
میرزا حسین کریم زاده، معروف به «صحت» فرزند محمدکریم. وی در اصفهان حدود سال 1269ش متولد شد و تحصیلات مقدماتی را در همین شهر سپری کرد، در زمانی که یکی از ادوار تاریک و سخت و دورة ناامنی و لگام گسیختگی و هرج و مرج توأم با استبداد و زورگویی حکام در تاریخ ایران محسوب می شود و در اثر لیاقت و جدیت و پشتکار، در میان همشهریان خود مقام ارجمندی را حائز گردید.
علاقه اش به امور نظامی گری و تأمین امرار معاش، باعث شد مدتی در «پلیس جنوب» مشغول خدمت شود. او از فرصتهای خود در مطالعة دارو و دوا استفاده های مفیدی نمود و با شناختی که بدست آورده، از پلیس جنوب خارج شد و به شغل دواسازی و دوافروشی مشغول شد. پس از چندی سرمایه مختصری به هم زده، به تجارت روی آورد.
صحت به خاطر علاقه اش به علم و دانش و خدمت به مردم، سرمایه و مال زیادی در این راه صرف کرد و خدمات شایانی به فرهنگ و جامعة فرهنگی اصفهان نمود. از آن جمله به وقف باغ رکن الملکی واقع در محمودیه جهت دبیرستان صارمیه که برای کتابخانة این مدرسه مورد استفاده واقع شد و دیگر ساخت مدرسه ای با هزینة خود در محلة شمس آباد مقابل شاهزاده امامزاده ابراهیم به منظور آموزش تا علوم جدید به دانش آموزان و همچنین تأسیس درمانگاه صحت در محلة درکوشک می توان اشاره نمود.
اقدام فرهنگی دیگر او، انتشار مجله و روزنامة «صحت» در اصفهان بود. ایشان به سبب شغل و حرفة دوافروشی و دواسازی که داشت، سلامتی مردم را لازمة تمام امور دیگر می دانست و چون اهمال و سهل انگاری توأم با ناآگاهی مردم را مشاهده می نمود، در صدد آگاهی و اطلاع رسانی صحیح به آنان از طریق مجله و مطبوعات برآمد و اولین مجلة بهداشتی- پزشکی را در اصفهان منتشر کرد. مجلة «صحت» در فروردین1304ش در اصفهان منتشر شد، این مجله را برای خدمت به عالم مطبوعات و تنویر افکار جامعه بود. همچنین در شمارة اول، گفته است که این مجله با عبارت ساده و نزدیک به فهم عموم و دارای عناوینی علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بود. مهمترین بخش آن ترجمة مقالات علمی پزشکی بود که ارائه می شد. در پایان اطلاعات و اخبار پزشکی کشور و دیگر کشورها را بیان می کرد.
روزنامه صحت در سال 1306ش در اصفهان بر روی یک ورق بزرگ چاپ و منتشر می شد. مندرجات آن پس از سرمقاله، اخبار محلی و شهر اصفهان و همچنین کشور و دیگر کشورها بود. این روزنامه که به صورت غیر مرتب به چاپ می رسید، ظاهراً در سال 1307ش به انتشار آن خاتمه داده شده است.
وی از شهرت و اعتبار زیادی در بین مردم برخوردار بود. لذا در اغلب انجمن های شهری برای همیاری به همشهریان و رفع نواقص و معضلات شهر، حضور می یافت و تا آنجا که می توانست کمک می نمود. وی مردی ساده و بدون آلایش بود و با همه نشست و برخاست می نمود.
سرانجام این مرد خدمت گزار و صدیق پس از چندی که با مرض موت دست و پنجه نرم کرد، در 14 دی 1357ش به دیار باقی شتافت و پیکرش را در تخت فولاد اصفهان، تکیه ملک (گلستان شهداء) به خاک سپردند.
از برادرانش ابوالقاسم جلا(عکاس)، ابراهیم و محمد دیاری را می شناسیم.