میرزا غلامحسین طبیب دهکردی

میرزا غلامحسین طبیب دهکردی

شهرت :

طبیب دهکردی
تاریخ وفات :
1/10/1352
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
طبیب
از اطبای قدیم شهرکرد و از شاگردان میرزا محمد باقر حکیم باشی بوده است. وی سالها در شهرکرد به طبابت رایگان و مداوای بیماران صرف نمود و بر طبق طب قدیم و تجویز گیاهان دارویی بیشتر امراض را معالجه می کرده و عموم اهالی به طبابت او ایمان داشتند. وی در شوال سال 1352ق فوت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد. از فرزندان وی عبدالله ریاحی از پزشکان بنام است. وی در شهرکرد اصفهان و دارالفنون تهران تحصیل نموده و سالها در شهرکرد و اصفهان و تهران به امر پزشکی پرداخته است.
مشروح زندگی نامه
از اطبای قدیم شهرکرد و از شاگردان میرزا محمد باقر حکیم باشی بوده است. وی سالها در شهرکرد به طبابت رایگان و مداوای بیماران صرف نمود و بر طبق طب قدیم و تجویز گیاهان دارویی بیشتر امراض را معالجه می کرده و عموم اهالی به طبابت او ایمان داشتند. وی در شوال سال 1352ق فوت و در تکیة ملک( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد. از فرزندان وی عبدالله ریاحی از پزشکان بنام است. وی در شهرکرد اصفهان و دارالفنون تهران تحصیل نموده و سالها در شهرکرد و اصفهان و تهران به امر پزشکی پرداخته است.