سید محمدباقر فقیهی

سید محمدباقر فقیهی

شهرت :

سید محمدباقر فقیهی
تاریخ وفات :
5/07/1391
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج سید علی حسینی، عالم فاضل کامل، در سال 1327ق در اصفهان متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی، به نجف اشرف رفت و ده سال نزد علمای اعلام آن دیار از جمله سید ابوالقاسم خوئی و شیخ عبدالحسین رشتی تحصیل کرد.ایشان در دوران تحصیل در نجف از حضرات آیات: سید جمال الدین گلپایگانی و سید محمود حسینی مرعشی صاحب اجازة روایت و امور حسبیه و از سید ابوالقاسم خوئی، سید محمود شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی، سید روح الله خمینی و سید محسن حکیم اجازه در امور حسبیه را دریافت نموده اند. او پس از بازگشت به اصفهان در محلة پاقلعه ساکن شد در مسجد ستاری و مسجد آقا سید محمد لطیف خواجویی به امامت و ارشاد مردم و تحقیق و تألیف پرداخت. کتاب « رسالة الحقوق» از تألیفات اوست. وی که دارای خطی خوش بوده، تقریرات دروس اساتید خود و برخی از آثار و رسایل مختصر را در زمان اقامت در نجف اشرف استنساخ نموده است.
وی در شب پنجم رجب 1391ق وفات یافت و پیکرش در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید علی حسینی، عالم فاضل کامل، در سال 1327ق در اصفهان متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی، به نجف اشرف رفت و ده سال نزد علمای اعلام آن دیار از جمله سید ابوالقاسم خوئی و شیخ عبدالحسین رشتی تحصیل کرد.ایشان در دوران تحصیل در نجف از حضرات آیات: سید جمال الدین گلپایگانی و سید محمود حسینی مرعشی صاحب اجازة روایت و امور حسبیه و از سید ابوالقاسم خوئی، سید محمود شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی، سید روح الله خمینی و سید محسن حکیم اجازه در امور حسبیه را دریافت نموده اند. او پس از بازگشت به اصفهان در محلة پاقلعه ساکن شد در مسجد ستاری و مسجد آقا سید محمد لطیف خواجویی به امامت و ارشاد مردم و تحقیق و تألیف پرداخت. کتاب « رسالة الحقوق» از تألیفات اوست. وی که دارای خطی خوش بوده، تقریرات دروس اساتید خود و برخی از آثار و رسایل مختصر را در زمان اقامت در نجف اشرف استنساخ نموده است.
وی در شب پنجم رجب 1391ق وفات یافت و پیکرش در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد. محمدحسین مدرسی اسفه ای متخلص به « قانع» ماده تاریخ وفات او را چنین گفته است:
گفت قانع از پی تاریخ سال/ شد کنار پنج تن مرغ جنان