سید هدایت الله فلسفی شیرازی

سید هدایت الله فلسفی شیرازی

شهرت :

فلسفی شیرازی
تاریخ وفات :
1337/11/29
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
حقوقدان
فرزند میر سید علی شیرازی، ادیب و نویسندة قرن چهاردهم هجری است.
وی در شیراز متولد شد و در آن شهر به تحصیل پرداخت و در فقه و اصول، ادبیات فارسی و عربی مهارت کافی کسب نمود. در سال 1304ش به خوزستان رفته و امتیاز روزنامة « شوش» را گرفت و چند شماره از آن را در خرمشهر منتشر ساخت. بعد به تهران رفته، در آزمون قضایی شرکت نمود و در دادگستری استخدام شده، سال ها به قضاوت پرداخت و با پاک دامنی و درست-کاری به انجام وظیفه مشغول شد. در اواخر عمر مأموریت اصفهان یافته و در آنجا دادستان شد. تا اینکه در روز چهارشنبه 10شعبان1378ق/29 بهمن1337ش وفات یافته، در تکیة کازرونی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میر سید علی شیرازی، ادیب و نویسندة قرن چهاردهم هجری است.
وی در شیراز متولد شد و در آن شهر به تحصیل پرداخت و در فقه و اصول، ادبیات فارسی و عربی مهارت کافی کسب نمود. در سال 1304ش به خوزستان رفته و امتیاز روزنامة « شوش» را گرفت و چند شماره از آن را در خرمشهر منتشر ساخت. بعد به تهران رفته، در آزمون قضایی شرکت نمود و در دادگستری استخدام شده، سال ها به قضاوت پرداخت و با پاک دامنی و درست-کاری به انجام وظیفه مشغول شد. در اواخر عمر مأموریت اصفهان یافته و در آنجا دادستان شد. تا اینکه در روز چهارشنبه 10شعبان1378ق/29 بهمن1337ش وفات یافته، در تکیة کازرونی مدفون شد.