شیخ مرتضی قمشه ای

شیخ مرتضی قمشه ای

شهرت :

شیخ مرتضی قمشه­ ای
تاریخ وفات :
1301/01/01
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند حاج حسینعلی شهرضایی در سال1236ش در شهرضا متولد شد. وی در آغاز زندگی از محضر درس حکیم نصرالله، فلسفه و حکمت آموخته و در سن17 سالگی به اصفهان رفته است و فقه و اصول را نزد میرزا ابوالمعالی کلباسی فراگرفته است. از دیگر استادان او جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی بوده اند.
در علوم و فقه و اصول و حکمت و فلسفه، ریاضی و هیأت و نجوم تبحری بسزا داشته است و بنا بر اجازه میرزا محمد هاشم چهارسویی به درجة اجتهاد رسیده است.
آخوند ملا عبدالکریم گزی، سید عبدالحسین سیدالعراقین، شیخ محمد حسین فشارکی و دیگران درجة فضل و دانش آقای شیخ مرتضی قمشه ای را تأیید نموده اند. ضمناً مدتی هم در مدرسه جده بزرگ اصفهان، فقه و اصول سطح خارج را تدریس می کرده است.
از آثار علمی حاج شیخ مرتضی، دو جلد کتاب در علم معانی و بیان است که به خط مؤلف نوشته شده، و هنوز به چاپ نرسیده و اینک در دست ورثة او موجود است.
وی در سال 1301ش/1341ق در اصفهان وفات نموده، در تکیة ملک( گلستان شهدا) نزدیک قبر آخوند ملا محمد کاشانی مدفون گردیده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج حسینعلی شهرضایی در سال1236ش در شهرضا متولد شد. وی در آغاز زندگی از محضر درس حکیم نصرالله، فلسفه و حکمت آموخته و در سن17 سالگی به اصفهان رفته است و فقه و اصول را نزد میرزا ابوالمعالی کلباسی فراگرفته است. از دیگر استادان او جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی بوده اند.
در علوم و فقه و اصول و حکمت و فلسفه، ریاضی و هیأت و نجوم تبحری بسزا داشته است و بنا بر اجازه میرزا محمد هاشم چهارسویی به درجة اجتهاد رسیده است.
آخوند ملا عبدالکریم گزی، سید عبدالحسین سیدالعراقین، شیخ محمد حسین فشارکی و دیگران درجة فضل و دانش آقای شیخ مرتضی قمشه ای را تأیید نموده اند. ضمناً مدتی هم در مدرسه جده بزرگ اصفهان، فقه و اصول سطح خارج را تدریس می کرده است.
از آثار علمی حاج شیخ مرتضی، دو جلد کتاب در علم معانی و بیان است که به خط مؤلف نوشته شده، و هنوز به چاپ نرسیده و اینک در دست ورثة او موجود است.
وی در سال 1301ش/1341ق در اصفهان وفات نموده، در تکیة ملک( گلستان شهدا) نزدیک قبر آخوند ملا محمد کاشانی مدفون گردیده است.
آقا میرزا نصرالله، برادر وی، یکی از خوش نویسان معروف شهرضا در زمان خویش بوده است.