شیخ اسماعیل گزی

شیخ اسماعیل گزی

شهرت :

گزی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
فرزند عبدالکریم معروف به آقا گزی، فاضل ادیب و فقیه وارسته از شاگردان ممتار و مجازین شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی است. وی در مسجد نو و مدرسه صدر بازار تحصیل نموده است. شیخ اسماعیل از شاگردان خاص استادش بوده تا آنجا که در مجلس درس خصوصی علامه نجفی در دروة اختناق رضاخانی نیز که در منزل استاد تشکیل می شده شرکت داشته و از معاصران بزرگانی همچون حیدر علی خان برومند و حاج شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی و حاج آقا عطاءالله فقیه امامی و حاج شیخ احمد فیاض سدهی بهره می برده و در زهد و تقوا و ورع نامبردار بوده است. وی از بزرگان علوم دینی عصر خویش محسوب می شده است. شیخ اسماعیل پس از وفات در تخت فولاد، تکیة کازرونی به خاک سپرده شده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالکریم معروف به آقا گزی، فاضل ادیب و فقیه وارسته از شاگردان ممتار و مجازین شیخ محمدرضا نجفی مسجد شاهی است. وی در مسجد نو و مدرسه صدر بازار تحصیل نموده است. شیخ اسماعیل از شاگردان خاص استادش بوده تا آنجا که در مجلس درس خصوصی علامه نجفی در دروة اختناق رضاخانی نیز که در منزل استاد تشکیل می شده شرکت داشته و از معاصران بزرگانی همچون حیدر علی خان برومند و حاج شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی و حاج آقا عطاءالله فقیه امامی و حاج شیخ احمد فیاض سدهی بهره می برده و در زهد و تقوا و ورع نامبردار بوده است. وی از بزرگان علوم دینی عصر خویش محسوب می شده است. شیخ اسماعیل پس از وفات در تخت فولاد، تکیة کازرونی به خاک سپرده شده است.