شیخ محمدحسن لاری

شیخ محمدحسن لاری

شهرت :

لاری
تاریخ وفات :
1/01/1356
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
فرزند آقا اسکندر، از علمای فاضل زاهد در قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی در لار به دنیا آمد. سید محمد علی مبارکه ای می نویسد:« در مدرسة جده کوچک زندگانی خود را با کمال قناعت و زهد و تقوی و اعراض از خلق و مادیات این عالم به شغل تحصیل و تدریس به پایان رسانید و جمعی در علم نحو و صرف و معانی در فقه و اصول از خدمتش بهره مند شدند و او نیز از اوتاد و زهاد زمان بوده».
شیخ محمدحسن در سال 1356ق فوت شد. مزارش در صحن تکیة سادات احمدآبادی قرار دارد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا اسکندر، از علمای فاضل زاهد در قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی در لار به دنیا آمد. سید محمد علی مبارکه ای می نویسد:« در مدرسة جده کوچک زندگانی خود را با کمال قناعت و زهد و تقوی و اعراض از خلق و مادیات این عالم به شغل تحصیل و تدریس به پایان رسانید و جمعی در علم نحو و صرف و معانی در فقه و اصول از خدمتش بهره مند شدند و او نیز از اوتاد و زهاد زمان بوده».
شیخ محمدحسن در سال 1356ق فوت شد. مزارش در صحن تکیة سادات احمدآبادی قرار دارد.