محمدعلی مدرس زاده

محمدعلی مدرس زاده

شهرت :

مدرس زاده
تاریخ وفات :
1359/08/19
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
خوشنویس
پدرش عالم فاضل زاهد شیخ علی مدرس یزدی، از مدرسین معروف اصفهان بود که سطوح فقه و ادبیات عرب را در مدرسة صدر تدریس مى نمود و عده اى کثیر از محضرش مستفید می شدند. وى عمرى را به قناعت و زهد و استغناء طبع گذرانیده، از راه تصحیح کتب اعاشه مى نمود.
آقا میرزا محمدعلى مدرس زاده از خطاطان و خوشنویسان معروف اصفهان و معلمین مدارس این شهر بود. کتاب های دینی زیادی به خط وی به چاپ رسیده است.
میرزا محمدعلی مدرس زاده در 19 آذر 1359ش/ 2 صفر1401ق وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
پدرش عالم فاضل زاهد شیخ علی مدرس یزدی، از مدرسین معروف اصفهان بود که سطوح فقه و ادبیات عرب را در مدرسة صدر تدریس مى نمود و عده اى کثیر از محضرش مستفید می شدند. وى عمرى را به قناعت و زهد و استغناء طبع گذرانیده، از راه تصحیح کتب اعاشه مى نمود.
آقا میرزا محمدعلى مدرس زاده از خطاطان و خوشنویسان معروف اصفهان و معلمین مدارس این شهر بود. کتاب های دینی زیادی به خط وی به چاپ رسیده است. برخی از آنان عبارتند از: 1. «تسلیة الفقراء و تذکرة-الأغنیاء»؛ نوشتة ملا عباسعلی بن ملا علی محمد گورتانی اصفهانی معروف به معین الواعظین. این اثر در سال 1353ق در 223 صفحه به قطع جیبی چاپ سنگی شده است.
2. «هدیة الوالدین»، جلد دوم «وقایع الظهور» معین الواعظین که در 208 صفحه چاپ شده است.
3. «فوز اکبر بولایة حجة الله المنتظر»؛ از میرزا محمدباقر فقیه ایمانی که در سال 1363ق در 258ص چاپ شده است.
4. «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»؛ از شیخ محمدحسین غروی اصفهانی. جلد دوم این اثر در سال 1365ق در 327 صفحه کتابت شده و به چاپ رسیده است.
5. «مفتاح السعادات فی الادعیة والزیارات» اثر ابوالحسن صدرالاسلام نصیری.
6. «فرائدالاصول» شیخ مرتضی انصاری که در سال 1376ق با مقدمه سید احمد روضاتی در 493 صفحه چاپ شده است.
7. «کشف المراد» اثر معروف کلامی علامه حلی که در سال 1312ق با تصحیح سید محمدهاشم روضاتی در مطبعه گلبهار چاپ شده است.
8. «انیس الواعظین» از ملا حسین عارفچه.
9. «الرسائل التقویة» اثر میر محمدتقی مدرس که در سال 1362ق در 150 صفحه کتابت شده، به چاپ رسیده است.
10. «ره آورد قانع» اثر میرزا محمدحسین مدرس اسفه ای، به خط نستعلیق و نسخ وی که به 1360ق در اصفهان چاپ سنگی شده است.
11.«مثنوی معنوی» در سال 1359ق به اهتمام عبدالرحیم مشتاقی در تهران چاپ سنگی شده است.
12.«طوفان البکاء» اثر ابراهیم جوهری، در سال1368ق.
13.«هدیة الانام الی وقایع الایام» شیخ عباس قمی، در سال1351ق.
14.«زادالمواقف» میرزا محمدحسین عارفچه.
15. مقدمة «شمس الطالعه در شرح زیارت جامعه» میرزا محمد طبیب زاده.
میرزا محمدعلی مدرس زاده در 19 آذر 1359ش/ 2 صفر1401ق وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون شد.
میرزا آقا فرزند دیگر شیخ علی مدرس یزدی متوفای 16 ربیع الثانی 1381ق نیز در این تکیه دفن است.
فرزند سوم مدرس یزدى، محمدرضا مدرس زاده از بنیان گذاران مؤسسة گلبهار در یزد به سال 1305ش است. وى به همراه عبدالمولى مولوى اصفهانى که با مدرس زاده نیز پیوند سببى داشت، تجهیزات چاپخانه اى را خریدارى کرد و روزنامه «گلبهار» را از سال 1312ش در یزد به چاپ رساند.
کتابفروشى گلبهار نخستین کتابفروشى امروزى یزد بود که در تاریخ فرهنگ و کتاب یزد نقش عمده اى داشت و این نقش چنان پررنگ بود که تا سالیان درازى نام گلبهار بر زبان مردم کوچه و بازار بود.