سیدابوالقاسم ممتاز

سیدابوالقاسم ممتاز

شهرت :

ممتاز
تاریخ وفات :
1361/01/31
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا محمدعلی طبیب.
سید ابوالقاسم در سال1275ش در اصفهان متولد شد و دیپلمة طب و متخصص در امراض جلدی بوده و برای سالک و سل جلدی و زخمهای ردی کهنه دوایی به دست آورده بود که از شاهکارهای او بوده است.
وی تحصیلاتش را در مدرسة دارالفنون تهران طی نمود و مدرک کهالی (تحقیق پوست) را دریافت کرد. ممتاز در بیمارستان ارتش مرکز توپخانه مشغول به کار بوده و مدتی هم در شهر گناباد مشهد طبابت می کرده است.
از فعالیتهای وی انتشار روزنامة ممتاز در اصفهان به سال1360ق است. روزنامه ای که در جهت آگاهی و شناخت مردم از امور پزشکی و علمی منتشر می شده است.
سید ابوالقاسم ممتاز در 31 فروردین1361ش فوت و در کنار پدر و برادرش سید جلال الدین طبیب (م: 15شوال 1357ق) در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدعلی طبیب بن میرزا محمد طبیب اصفهانی، از اطبای معروف اصفهان در قرن چهاردهم هجری است. پدرش از اطبای حاذق بوده که بلاغی می نویسد:« نگارنده بارها روش پسندیدة آن جناب را دیدم و ایشان در معالجة امراض فنونی به کار می برد». میرزا محمدعلی در 5 شوال1353ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
سید ابوالقاسم در سال1275ش در اصفهان متولد شد و دیپلمة طب و متخصص در امراض جلدی بوده و برای سالک و سل جلدی و زخمهای ردی کهنه دوایی به دست آورده بود که از شاهکارهای او بوده است.
وی تحصیلاتش را در مدرسة دارالفنون تهران طی نمود و مدرک کهالی (تحقیق پوست) را دریافت کرد. ممتاز در بیمارستان ارتش مرکز توپخانه مشغول به کار بوده و مدتی هم در شهر گناباد مشهد طبابت می کرده است.
از فعالیتهای وی انتشار روزنامة ممتاز در اصفهان به سال1360ق است. روزنامه ای که در جهت آگاهی و شناخت مردم از امور پزشکی و علمی منتشر می شده است. از این جریده سه شماره بیشتر چاپ نشد. روزنامة ممتاز، روزنامة حجیمی بوده و شماره اول آن با قطع 50×34 سانتیمتر در بیش از 12 صفحه در چاپخانه حبل المتین منتشر شده است.
سید ابوالقاسم ممتاز در 31 فروردین1361ش فوت و در کنار پدر و برادرش سید جلال الدین طبیب (م: 15شوال 1357ق) در تکیة ملک (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.