محمدحسین موسوی خواجویی

محمدحسین موسوی خواجویی

شهرت :

محمدحسین موسوی خواجویی
تاریخ وفات :
1/01/1260
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند سید محمدتقی مستجاب الدعوه، عالم فاضل متقی. در حدود سال 1210ق در اصفهان متولد شد.
او مقدمات علوم را نزد پدر دانشمند خود و جمعی از فضلاء فرا گرفته و سپس در محضر حاج محمدابراهیم کلباسی و سید محمدباقر حجت الاسلام و شیخ محمدتقی رازی حاضر شده و از خرمن فضائل آنان خوشه چید. هرچند دربارة او امید ترقیات زیاد می رفته، لکن در جوانی به سال 1260ق در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد در تکیة خانوادگی سادات مهدوی مدفون شد .

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدتقی مستجاب الدعوه، عالم فاضل متقی. در حدود سال 1210ق در اصفهان متولد شد.
او مقدمات علوم را نزد پدر دانشمند خود و جمعی از فضلاء فرا گرفته و سپس در محضر حاج محمدابراهیم کلباسی و سید محمدباقر حجت الاسلام و شیخ محمدتقی رازی حاضر شده و از خرمن فضائل آنان خوشه چید. هرچند دربارة او امید ترقیات زیاد می رفته، لکن در جوانی به سال 1260ق در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد در تکیة خانوادگی سادات مهدوی مدفون شد .