سیدریحان الدین مهدوی

سیدریحان الدین مهدوی

شهرت :

سیدریحان الدین مهدوی
تاریخ وفات :
29/11/1399
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
سید محمدحسن ملقب به ریحان الدین مهدوی فرزند آقا سید شهاب الدین نحوی موسوی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در دهه سوم ذی القعده1313ق، از دختر آخوند ملا محمدحسین کرمانی در اصفهان متولد گردید. پس از گذراندن ایام صباوت در ظل توجهات پدر دانشمند خود، شروع به فراگرفتن علوم نموده، مقدمات علوم را نزد عده ای از علما و فضلا از آن جمله آقا شیخ ابوالقاسم زفره ای(حاج آخوند) فرا گرفت. سپس سطوح متوسطه فقه و اصول را نزد حاج میرزا ابوالحسن بروجردی و آقا میرزا احمد مدرس و آخوند ملا عبدالکریم گزی آموخت بعداً چند سال به درس خارج فقه و اصول آقا شیخ محمدرضا نجفی حاضر گردید و از ایشان به اخذ دو اجازة روایتی و اجتهاد مفتخر شد.
سید ریحان الدین مهدوی در ظهر روز یکشنبه 29 ذی القعده 1399ق وفات یافت و در تکیة خانوادگی سادات مهدوی در تخت-فولاد اصفهان مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
سید محمدحسن ملقب به ریحان الدین مهدوی فرزند آقا سید شهاب الدین نحوی موسوی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در دهه سوم ذی القعده1313ق، از دختر آخوند ملا محمدحسین کرمانی در اصفهان متولد گردید. پس از گذراندن ایام صباوت در ظل توجهات پدر دانشمند خود، شروع به فراگرفتن علوم نموده، مقدمات علوم را نزد عده ای از علما و فضلا از آن جمله آقا شیخ ابوالقاسم زفره ای(حاج آخوند) فرا گرفت. سپس سطوح متوسطه فقه و اصول را نزد حاج میرزا ابوالحسن بروجردی و آقا میرزا احمد مدرس و آخوند ملا عبدالکریم گزی آموخت بعداً چند سال به درس خارج فقه و اصول آقا شیخ محمدرضا نجفی حاضر گردید و از ایشان به اخذ دو اجازة روایتی و اجتهاد مفتخر شد. همچنین نزد حاج آقا جمال الدین نجفی، آخوند ملا محمدحسین فشارکی، آقا سید محمدمهدی درچه ای و سید محمد مدرس نجف آبادی، تحصیل کرده و از مدرس نجف آبادی اجازه دریافت نموده است. صاحب عنوان برادر بزرگ دانشمند و محقق نامدار سید مصلح الدین مهدوی است.
از آثار او یکی رساله ای «وجوب جواب نامه همچون جواب سلام» است که به دستور استادش آخوند گزی نوشته و مورد تحسین آن استاد واقع شده است.
سید ریحان الدین مهدوی در ظهر روز یکشنبه 29 ذی القعده 1399ق وفات یافت و در تکیة خانوادگی سادات مهدوی در تخت-فولاد اصفهان مدفون گردید.
ماده تاریخ وفات او را میرزا فضل الله خان اعتمادی« برنا» چنین سروده است:
کلک برنا از پی تاریخ فوت او نوشت/شد گل از گلزار فردوس جنان ریحان دین