شیخ حبیب الله نایینی

شیخ حبیب الله نایینی

شهرت :

حبیب الله نایینی
تاریخ وفات :
1/01/1348
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا ابراهیم نیستانکی نائینی، عالم فاضل از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی نزد جمعی از بزرگان اصفهان از جمله آخوند ملا محمد کاشانی تحصیل علم نمود. سپس در دستگاه خاندان نجفی از جمله حاج آقا نورالله نجفی به فعالیت پرداخت. شیخ حبیب الله در سال1348ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) نزدیک استادش آخوند کاشی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا ابراهیم نیستانکی نائینی، عالم فاضل از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. وی نزد جمعی از بزرگان اصفهان از جمله آخوند ملا محمد کاشانی تحصیل علم نمود. سپس در دستگاه خاندان نجفی از جمله حاج آقا نورالله نجفی به فعالیت پرداخت. شیخ حبیب الله در سال1348ق فوت و در تکیة ملک (گلستان شهدا) نزدیک استادش آخوند کاشی به خاک سپرده شد.