سیدمحمدباقر نحوی

سیدمحمدباقر نحوی

شهرت :

سید محمدباقر نحوی
تاریخ وفات :
5/05/1350
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند سید مهدی نحوی بن آقا محمدحسن مجتهد بن سید محمدتقی مستجاب الدعوه، عالم فاضل و مجتهد زاهد. در رجب 1304ق در اصفهان متولد شد و نزد علمای این شهر همچون میرزا ابوالحسن بروجردی، سید ابوالقاسم دهکردی، میرزا احمد مدرس، شیخ احمد بیدآبادی، آقا سید محمدباقر درچه ای، شیخ محمدرضا نجفی، ملا محمدحسین فشارکی، شیخ علی مدرس یزدی، آخوند ملا محمد کاشانی، سید محمد مدرس نجف آبادی و شیخ محمدتقی آقا نجفی تحصیل نموده و به اجتهاد نائل آمد و سپس به ترویج دین و اقامة جماعت در مسجد بازار کفاش ها و مسجد میرزا باقر مشغول شد.
وی از آقا شیخ محمدرضا نجفی، آخوند فشارکی و حاج میرزا ابوالحسن بروجردی اجازه داشته و تاریخ اجازة بروجردی ماه رجب 1347ق بوده است.
او عمری را به زهد و قناعت گذرانیده و سرانجام در پنج شنبه 5 جمادی الاول1350ق سکته کرد و وفات یافت و در تکیة خاندان مهدوی در تخت فولاد مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید مهدی نحوی بن آقا محمدحسن مجتهد بن سید محمدتقی مستجاب الدعوه، عالم فاضل و مجتهد زاهد. در رجب 1304ق در اصفهان متولد شد و نزد علمای این شهر همچون میرزا ابوالحسن بروجردی، سید ابوالقاسم دهکردی، میرزا احمد مدرس، شیخ احمد بیدآبادی، آقا سید محمدباقر درچه ای، شیخ محمدرضا نجفی، ملا محمدحسین فشارکی، شیخ علی مدرس یزدی، آخوند ملا محمد کاشانی، سید محمد مدرس نجف آبادی و شیخ محمدتقی آقا نجفی تحصیل نموده و به اجتهاد نائل آمد و سپس به ترویج دین و اقامة جماعت در مسجد بازار کفاش ها و مسجد میرزا باقر مشغول شد.
وی از آقا شیخ محمدرضا نجفی، آخوند فشارکی و حاج میرزا ابوالحسن بروجردی اجازه داشته و تاریخ اجازة بروجردی ماه رجب 1347ق بوده است.
سید مصلح الدین مهدوی در مورد وی می نویسد: اعلم ان المجاز هو ابن عمی [...] ولد فی رجب 1304 فی اصفهان و قرأ عند أخیه الفاضل الکامل الحاج میرزا سید محمدحسن النحوی صهر الآقا میرزا محمدباقر الخوانساری صاحب الروضات و المجاز من الآقا میرزا محمدباقر و أخیه الآقا میرزا محمدهاشم[...]قرأ السید محمدباقر زماناً عندالعالم الفاضل الشیخ مرتضی الریزی اللنجانی و المولی محمدحسین کرمانی الاصفهانی و الحاج میرزا ابوالحسن البروجردی و المولی عبدالکریم الجزی و السید محمدباقر الدرچه ای اللنجانی الاصفهانی و غیرهم [...] و للسید محمدباقر تألیفات، منها ما جمع من تقریرات بحث استاده الدرچه فی الاصول فی مبحث الاستصحاب، و منها ستین مجلساً فی الموعظة و الاخلاق و غیر ذلک».
او عمری را به زهد و قناعت گذرانیده و سرانجام در پنج شنبه 5 جمادی الاول1350ق سکته کرد و وفات یافت و در تکیة خاندان مهدوی در تخت فولاد مدفون گردید.
وی مفتخر به دامادی عالم فاضل ادیب آقا کمال الدین خوانساری بوده و خوانساری ماده تاریخ او را چنین سروده است:
آن سمی حضرت باقر که بود/نحوی عصرش فصیح و هم بلیغ
سال فوتش را اگر پرسی ز من/گویمت: ای حیف از او با ای دریغ