سیدمحمد حسین نحوی

سیدمحمد حسین نحوی

شهرت :

سید محمدحسین نحوی
تاریخ وفات :
1/01/1340
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند حاج سید مهدی نحوی بن آقا سید محمدحسن مجتهد، طبیب فاضل، در سال1282ق متولد شد. وی از شاگردان حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی است. سید محمدحسین در سال1340ق فوت و در تکیة سادات مهدوی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید مهدی نحوی بن آقا سید محمدحسن مجتهد، طبیب فاضل، در سال1282ق متولد شد. وی از شاگردان حاج میرزا محمدباقر حکیم باشی است. سید محمدحسین در سال1340ق فوت و در تکیة سادات مهدوی به خاک سپرده شد.