سیدمهدی نحوی

سیدمهدی نحوی

شهرت :

سید مهدی نحوی
تاریخ وفات :
15/12/1307
مزار :
تکیه سادات مهدوی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه,محقق

فرزند سید محمدحسن مجتهد ، عالم فاضل و فقیه محقق، ادیب جامع و از علمای عالیقدر قرن سیزدهم است.
در شوال1248ق در اصفهان متولد شده و نزد پدر و آقا میر سید حسن مدرس، ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی، میرزا زین-العابدین خوانساری، آقا سید اسدالله بیدآبادی، سید محمد شهشهانی و جمعی دیگر تحصیل نمود و از میرزا زین العابدین خوانساری و غیره اجازة روایت اجتهاد گرفت.
وی در مسجد حمال ها در بازار کفاش های اصفهان اقامة جماعت می نموده و در مدرسة شاهزاده ها فقه و اصول و خصوصاً ادبیات تدریس می نموده و چون تخصص ایشان در تدریس علم نحو بود، به «نحوی» شهرت یافت.
او در صبح روز دوشنبه15 ذیحجه1307ق وفات یافت و در تکیة سادات مهدوی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.


مشروح زندگی نامه

فرزند سید محمدحسن مجتهد بن سید محمدتقی مستجاب الدعوة اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقق، ادیب جامع و از علمای عالیقدر قرن سیزدهم است.
در شوال1248ق در اصفهان متولد شده و نزد پدر و آقا میر سید حسن مدرس، ملا اسماعیل حکیم درب کوشکی، میرزا زین-العابدین خوانساری، آقا سید اسدالله بیدآبادی، سید محمد شهشهانی و جمعی دیگر تحصیل نمود و از میرزا زین العابدین خوانساری و غیره اجازة روایت اجتهاد گرفت.
وی در مسجد حمال ها در بازار کفاش های اصفهان اقامة جماعت می نموده و در مدرسة شاهزاده ها فقه و اصول و خصوصاً ادبیات تدریس می نموده و چون تخصص ایشان در تدریس علم نحو بود، به «نحوی» شهرت یافت و گاهی او را «سید نحوی» می گفتند که با خاندان «نحوی هرندی» که سید نبوده اند، اشتباه نشود.
برخی از شاگردان وی سید ابوالحسن مدیسه ای اصفهانی، سید شهاب الدین نحوی، شیخ عبدالوهاب نصرآبادی، میر سید علی مدرس نجف آبادی، سید ابوالحسن بروجردی، ملا محمد همامی، میرزا علی اصغر شریف، آخوند ملا محمد حسین مظاهری، سید آقاجان نوربخش، ملا حیدر علی اردبیلی، سید محمدباقر تویسرکانی، میرزا محمد صدرالواعظین، آقا میر سید حسن چهارسویی، میرزا احمد عمادالواعظین و شیخ اسدالله فاضل بیدآبادی را می توان اشاره کرد.
او در صبح روز دوشنبه15 ذیحجه1307ق وفات یافت و در تکیة سادات مهدوی در تخت فولاد اصفهان مدفون شد.