شیخ محمد حسن همدانی

شیخ محمد حسن همدانی

شهرت :

شیخ محمد حسن همدانی
تاریخ وفات :
21/10/1380
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند شیخ صفر علی بن شیخ غلامعی همدانی از علمای فاضل زاهد و نیکوکار در قرن چهاردهم هجری است. وی در اصفهان متولد شد و تحصیلات خود را نزد پدرش و آقا سید محمدباقر درچه ای، آقا سید محمدمهدی درچه ای، آقا سید محمد مدرس نجف آبادی و آقا شیخ محمدرضا نجفی به اتمام رسانید. شیخ محمدحسن سالها در مسجد کوچه باغ دردشت به جای پدر اقامه جماعت می نمود.
وی در روز جمعه21 شوال1380ق فوت و در تکیة ملک(گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ صفر علی بن شیخ غلامعی همدانی از علمای فاضل زاهد و نیکوکار در قرن چهاردهم هجری است. وی در اصفهان متولد شد و تحصیلات خود را نزد پدرش و آقا سید محمدباقر درچه ای، آقا سید محمدمهدی درچه ای، آقا سید محمد مدرس نجف آبادی و آقا شیخ محمدرضا نجفی به اتمام رسانید. شیخ محمدحسن سالها در مسجد کوچه باغ دردشت به جای پدر اقامه جماعت می نمود.
وی در روز جمعه21 شوال1380ق فوت و در تکیة ملک(گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.