صفرعلی همدانی

صفرعلی همدانی

شهرت :

صفرعلی همدانی
تاریخ وفات :
1/01/1350
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند شیخ غلامعی همدانی، عالم فاضل معمر از علمای اصفهان در نیمة قرن چهاردهم هجری است. در حدود سال 1260ق در همدان متولد گردید و جهت کسب علم به اصفهان مهاجرت نمود و خدمت اساتید این شهر همچون حاج شیخ محمدباقر نجفی مسجد شاهی، آقا میرزا محمدباقر چهارسوییو آخوند کاشی تحصیل کرد و اجازه دریافت نمود. او در محله دردشت ساکن بوده و در مسجد کوچه باغ دردشت امامت می نمود.
در سال 1350ق به سن متجاوز از 90 سال وفات یافته، در تکیة ملک(گلستان شهدا) بالای سر قبر آخوند کاشی، استاد خود مدفون گردید

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ غلامعی همدانی، عالم فاضل معمر از علمای اصفهان در نیمة قرن چهاردهم هجری است. در حدود سال 1260ق در همدان متولد گردید و جهت کسب علم به اصفهان مهاجرت نمود و خدمت اساتید این شهر همچون حاج شیخ محمدباقر نجفی مسجد شاهی، آقا میرزا محمدباقر چهارسوییو آخوند کاشی تحصیل کرد و اجازه دریافت نمود. او در محله دردشت ساکن بوده و در مسجد کوچه باغ دردشت امامت می نمود. وی برخی از تقریرات اساتید خود را در فقه و اصول به رشته تحریر درآورده است.
در سال 1350ق به سن متجاوز از 90 سال وفات یافته، در تکیة ملک(گلستان شهدا) بالای سر قبر آخوند کاشی، استاد خود مدفون گردید