جستجوی تکیه ها

نتایج یافت شده عبارت است از

تکیه سید رضی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه گلزار

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه ملک

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه کازرونی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه   فاضل هندی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه آباده ای

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه آرامگاه عطاءالملک دهش

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه آغاباشی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه امام جمعه

پهلوی

اطلاعات بیشتر

تکیه ایزدگشسب

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه بروجردی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه بقعه خاتون آبادی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه بقعه شهشهانی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه تخت فولاد

اطلاعات بیشتر

تکیه تویسرکانی

قاجاریه

اطلاعات بیشتر

تکیه جهانگیرخان قشقایی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه حجت نجفی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه خادم الشریعه

اطلاعات بیشتر

تکیه خلیلیان-دردشتی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه درویش عبدالمجید

زندیه

اطلاعات بیشتر

تکیه زرگرها

دوره معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه زنجانی

اطلاعات بیشتر

تکیه زندکرمانی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه سادات بهشتی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه سادات رضوی

اطلاعات بیشتر

تکیه سادات مهدوی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه سادات کتاب

اطلاعات بیشتر

تکیه سپنتا

اطلاعات بیشتر

تکیه سیدالعراقین

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه شهدا

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه شیخ مرتضی ریزی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه صاحب مکیال المکارم

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه فیض

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه قبرستان عمومی مصلی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه مادر شاهزاده

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه مخابرات

اطلاعات بیشتر

تکیه مسجد رکن الملک

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه معارفی

اطلاعات بیشتر

تکیه مغنی گر

اطلاعات بیشتر

تکیه مقدس

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه ملا اسماعیل خواجویی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه ملا محمد لطیف خواجویی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه میر فندرسکی

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه میرزا رفیعا

صفویه

اطلاعات بیشتر

تکیه نزدیک آب انبار کازرنی

معاصر

اطلاعات بیشتر

تکیه هاشمی

اطلاعات بیشتر

تکیه همدانیان

اطلاعات بیشتر

تکیه واله

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه ورزشگاه

اطلاعات بیشتر

تکیه کلباسی

قاجار

اطلاعات بیشتر

تکیه کلیشادی

معاصر

اطلاعات بیشتر