مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده

از تکایای اوائل دوران قاجاریه (زمان فتحعلیشاه قاجار) است که در شمال تکیة آقا حسین خوانساری در سالهای 1250-1246ق زمان حکومت سیف الدوله محمدمیرزا حاکم اصفهان و 1262-1258ق زمان حکومت منوچهرخان گرجی احداث گردیده است. مساحت کل تکیه در حدود 2300 متر مربع است که شامل یک سردر و ورودی زیبا و برازنده در شمال تکیه و یک صحن با مساحتی در حدود 1400متر مربع و یک بقعة عالی در وسط صحن است. مدفونین در بقعه وسطی عبارتند از: دایه شاهزاده سیف الدوله محمد میرزا به نام مریم خاتون گرجی متوفی1246ق و همچنین شیخ محمدتقی ... ادامه مطلب
ازی عالم و مجتهد (م: 1248ق ) و چند نفر دیگر که به همین مناسبت نام بقعه و تکیه را تکیة مادرشاهزاده یا تکیة شیخ محمدتقی رازی می نامند. سنگ لوح ارزشمند قبر شیخ محمدتقی رازی در سال 1258ق یعنی ده سال پس از فوت وی با شعر و خط ملا محمدحسین ابن محمداسماعیل اصفهانی متخلص به ضیاء و حجاری استاد محمدرضا ابن محمدعلی حجار اصفهانی آماده و نصب شده است و سنگ لوح بسیار ارزشمند قبر مادرشاهزاده در سال1262ق یعنی شانزده سال پس از فوت او به خط آقا محمد سمسوری و شعری از محمدحسین ابن محمداسماعیل ضیاء اصفهانی و حجاری استادمحمدحسین اصفهانی آماده و نصب گردیده است. سردر تکیه در وسط ضلع شمالی تکیه قرار گرفته با پیش ورودی متناسب و سکوهای خسته نشین و تزئینات طاربندی بسیار زیبا و در مجموع معماری ای عالی دارد که توسط دالان کوچکی به صحن متصل می گردد. چند اطاق نیز بالای سردر ساخته شده که از الحاقات بعدی اواخر قاجاریه است و این الحاقات به ساختار و معماری سردر آسیب زیادی وارد آورده بود. لذا در عملیات مرمتی که اخیراً انجام گرفت مجموعه سردر مرمت و به حالت اولیه برگردانده شد. در ضلع شمالی تکیه غیر از بنای سردر و دالان ورودی چند اطاق نیز در طرفین ورودی به عنوان فضای مقابر ساخته شده است. دیوار شرقی به صورت جرز و دهانه است و در وسط آن مقبره ای است که از دیوار تکیه به حالت ایوانچه ای بیرون زده است و ضلع جنوبی تکیه نیز دیواری با معماری جرز و دهانه که قسمتی از این دیوار نیز مجاور دیوار تکیه آقا حسین خوانساری است و ایوانچة کوچکی نیز در وسط این دیوار موجود است که در زیر آن یک اطاقک مخصوص عبادت و چله نشینی (چله خانه) موجود است و انتهای دیوار جنوبی به طرف دیوار غربی دری به تکیه آقاحسین خوانساری دارد. ضلع غربی صحن تکیه نیز دیواری است به صورت جرز و دهانه که در وسط آن نیز ایوانچه کوچکی در تقارن با ایوانچه شرقی وجود دارد و در انتهای جنوبی این دیوار هم دری به مسجد کوچکی باز می شد که آن مسجد قدیمی را تخریب کردند. صحن این تکیه با ایوانچه های شرقی و جنوبی و غربی و ورودی شمالی به حالت صحن چهار ایوانی است و بنای بقعة وسطی با پلان هشت الماس تراش یا نگینی است. به این صورت که اضلاع به صورت یک در میان چهار متری و دو متر و هفتادی هستند که هشت ستون سنگی بسیار ظریف و زیبا در داخل بقعه مقرنس پرکار و هنرمندانه بقعه را حفظ می نمایند. ساختار بیرونی بقعه به صورت جرزهای گوشه و دهانه هایی است که به وسیلة آجرتراش و کاشی، مشبک شده و نور و هوای داخل بقعه را تأمین مینماید. در ورودی بقعه نیز از ضلع شمال شرقی بقعه در یکی از اضلاع 70/2 متری است و کلاً این بقعه بر روی سکوئی با ارتفاع 70/0 متری از کف تکیه قرار گرفته است. این تکیه نیز در سالهای اخیر توسط مجموعة فرهنگی تخت فولاد ساماندهی شده است.