سیدالعراقین

تکیه سیدالعراقین

این تکیه منسوب به آیت الله حاج سید عبدالحسین مدرس خاتون آبادی معروف به سیدالعراقین(1294-1350ق) است که بعد از فوت حاج آقا نورالله نجفی(1346ق) به عنوان رئیس العلما و رئیس حوزة علمیة اصفهان بوده است و همچنین ایشان سالها متولی مدرسه چهارباغ (مدرسه امام صادق-علیه السلام-) نیز بوده است. بنای تکیة سیدالعراقین از آثار دوره پهلوی دوم (1330ش) است. مساحت تکیه در حدود 4200 مترمربع است و ورودی اصلی آن از جهت شمال تکیه با فضای پیش ورودی متناسب است. بنای بقعة اصلی در وسط تکیه و اطاق هایی به عنوان مقابر خصوصی د ... ادامه مطلب
اطراف تکیه دارد؛ به شرح زیر: شمال تکیه به کوچة غسالخانه قدیم است و مقابر جبهة شمالی در دو قسمت طرفین ورودی اند که مقبرة شرقی ورودی متعلق است به حاج سلطانعلی خان شهاب السلطنه بختیاری فرزند عباسقلی خان فرزند حاجی ایلخانی به اضافة قبور سردار اکرم و سلطان مرادخان بختیاری و در اطاق سمت غربی ورودی قبر آقا شیخ محمدرضا حسام الواعظین قرار دارد. شرق این تکیه محدود است به تکیة خواجوی نوری و جنوب تکیه به بنای مقابر خانواده اعزاز نیک پی و دختران ظل السلطان و ضلع غربی تکیه محدود به تکیه های آغاباشی و آقا میرزا عباس پاقلعه ای و خاتون آبادی و اطاق مقبرة اکبر مسعود (صارم الدوله ) فرزند ظل السلطان می گردد. بنای بقعة وسطی بدون گنبد با سقفی تقریباً مسطح به صورت هشت ترک آجری است که با درب ورودی در شمال بقعه از سه جبهه جنوبی و شرقی و غربی به وسیلة دیوارهای مشبک آجری نور و هوا می گیرد. این بقعه بر روی سکویی به ارتفاع حدود 6/0 متر قرار گرفته است و سنگ قبر سیدالعراقین به خط ثلث زیبا به خط مرحوم آقا شیخ محمدرضا حسام الواعظین است. از دیگر مدفونین در داخل بقعة وسطی سید محمد مدرس نجف آبادی فقیه و مدرس (م: 1358ق) و حاج میرزا محمد صادق خاتون آبادی (م: 1348ق) و چند قبر دیگر است. همچنین از مدفونین در محوطة تکیه: استاد جلال تاج اصفهانی استاد موسیقی و هنر آواز ایرانی(1282-1360ش) و نیز پدر ایشان شیخ اسماعیل تاج الواعظین، از فضلا و اهل منبر خوش صدا. سید محمد عریضی، از اساتید فن قلمزنی و هنرمند معروف. حاج سید مصطفی مؤیدالاطباء، از پزشکان معروف (متوفی 1373ق)، دکتر سید هدایت الله قوام، از پزشکان معروف اصفهان، و معاریفی دیگر.