زندکرمانی

تکیه زندکرمانی

از تکایای جدیدالاحداث بوده که در سال 1389ق، سال فوت آقا شیخ محمدباقر زند کرمانی، احداث گردیده است و امروزه به غیر از صورت قبرهای مدفونان تکیه از بناهای تکیه اثری باقی نمانده، محل این تکیه واقع در شمال شرقی مصلی صفوی تخت فولاد و در مجاورت خیابان عبوری و دسترسی به تکایای مختلف است. از بزرگان مدفون در این تکیه: آیت الله شیخ محمد باقر زندکرمانی، شیخ عبدالکریم مصدق خواه ، سید مصطفی موحد محمدی ، شیخ ابوالقاسم موحد نجف آبادی ، شیخ محمدجواد اصولی را می توان نام برد. ادامه مطلب