قبرستان عمومی مصلی

تکیه قبرستان عمومی مصلی

قبرستان مصلی در قسمت غرب تخت فولاد و در شمال مصلی، قبرستانی وجود دارد که مقابر برخی از بزرگان و خاندانهای علمی و هنری از جمله خاندان سادات بهشتی و خاندان امامی در آن قرار گرفته است. قبور موجود در آن سابقه این قبرستان را به قرن یازدهم هجری باز می گرداند. از جاذبه های این قبرستان وجود شیر سنگی آن است. این شیر سنگی به ابعاد150×40×60 بر روی سکویی ساده واقع شده است. بر یک طرف بدنه شیر، نقش شمشیر و در سمت دیگر آن دُم حیوان حجاری شده و به مانند دیگر شیر سنگی های اصفهان سر یک انسان در دهان آن دیده می ش ... ادامه مطلب
د.