درویش عبدالمجید

تکیه درویش عبدالمجید

فضای وسیع جلوی تکیه میر، قبرستان عمومی کوچکی است که درویش عبدالمجید طالقانی استاد مسلم خط شکسته در آن مدفون است. این مکان نقش پیش روی تکیه میر را دارد و در مرمت های سال1383ش مجموعه فرهنگی تخت فولاد ساماندهی گردید، و صورت قبر درویش بر روی سکویی آجری از سایرقبور تکیه ممتاز گردید. ادامه مطلب