سادات بهشتی

تکیه سادات بهشتی

تکیه سادات بهشتی در قسمت جنوبي قبرستان مصلی تخت فولاد، مقابر برخی از سلسله جلیله سادات بهشتی اصفهان، قرار دارد. اين خاندان از قرن دوازدهم هجری تاکنون در این شهر به علم و زهد و تقوی معروف بوده، و مزار آنها مورد توجه و عنایت مؤمنین است. اولین شخصيت از اين خاندان مدفون در این تكيه، آقا میر محمدمهدی فرزند سید علی پلاسید تنکابنی اصفهانی، معاصر با شاه عباس صفوی و مورد احترام آن پادشاه بوده است. ادامه مطلب