سادات مهدوی

تکیه سادات مهدوی

تکیه سادات مهدوی این تکیه در سمت جنوب غربی تکیه خاتون آبادی در کوچه واله قرار دارد و تعدادی از علما سادات مهدوی از محله خواجو و بیدآباد در آن مدفون هستند. اول کسی که از این خاندان در این مکان مدفون گردید، علامه آقا سیدمحمدصادق موسوی از علمای اواخر عهد صفوی است. مزار او در سردابی واقع گردیده، که آثار آن ازبین رفته است. ادامه مطلب