ملک

تکیه ملک

تکیه ملک مرحوم حاج محمد ابراهیم ملک التجار اصفهانی، از تجار نیکوکار و صاحب خیرات بسیار، پس از وفات مرحوم آخوند ملامحمد کاشانی و دفن وی در اراضی جنوب لسان الارض، جهت آن مرحوم تکیه ای بزرگ بنا نهاده و کاروانسرای صفوی در تخت فولاد را پس از تعمیرات بر آن وقف نمود. بر سر مزار آخوند کاشی بنا و آرامگاهی ساخته نشد، اما در اطراف تکیه اطاقهایی بنا گردید و به مرور این تکیه یکی از تکایای معتبر تخت فولاد گردید، و بسیاری از علما و مؤمنین در این مکان به خاک سپرده شدند. ادامه مطلب