ملا محمد لطیف خواجویی

تکیه ملا محمد لطیف خواجویی

این تکیه مدفن آقا سید محمد لطیف فرزند محمد شفیع طباطبایی بهبهانی ابرقوئی اصفهانی (1285-1387ق) است. عالم فاضلی که در امر به معروف و نهی از منکر بسیار متعصب غیور بود. وی امام جماعت مسجد علی اکبر بیک واقع در اول خیابان شاه عباس خاکی (شهید شریف واقفی) بود. این تکیة محصوری بود مربوط به دوران پهلوی دوم که از نظر معماری اثر قابل توجهی نبود و از طرف شمال دیوار به دیوار تکیة ایزدگشسب و از طرف شرقی و جنوبی به گذرهای داخلی تخت پولاد مجاور بوده و سر در ورودی آن در جبهه شرقی با لوح کاشی حاوی نام تکیه بوده ... ادامه مطلب
ست. در این تکیه بعضی علما و نام آوران و خادمین به جامعه آرمیده اند از جمله: - حسن قوامی زاده از فرهنگیان و دبیران دانشمند آموزش و پرورش و مدیر روزنامه پادزهر. - دکتر مصطفی ستاریان دکتر فلسفه و علوم تربیتی و از دبیران دانشمند آموزش و پرورش و از اساتید دانشگاه اصفهان. - خوشنویس معروف و معلم خط مدارس اصفهان میرزا اسدالله رجالی - دکتر شمس الدین جناب فرزند حاج سید علی جناب حسینی دکتر داروساز از متخصصان فن داروسازی. کلیه بناها و دیوار این تکیه غیر از اطاق مدفن سید محمدلطیف در برنامة ساماندهی تخریب گردید.