سادات کتاب

تکیه سادات کتاب

بقعه سادات کتابی سادات کتابفروش که در زمان حاضر به کتابی معروف اند، از جمله سادات صحیح النسب و بزرگوار اصفهان هستند که به علم و فضل و زهد معروف می باشند. در سمت شمال غربی تکیه میرزا رفیعا نایینی بقعه آجری قرار داشته، که مربوط به این خاندان بوده و در موقع احداث فرودگاه قدیم اصفهان در زمان حکومت پهلوی تخریب و قبور آن از بین رفته است ادامه مطلب