شیخ زین الدین نجفی

شیخ زین الدین نجفی

شهرت :

نجفی
تاریخ وفات :
1/01/1407
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

فرزند شیخ محمد اسماعیل نجفی بن شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی از علمای فاضل معاصر بوده است. در روز سه شنبه­10­ربیع­الثانى 1328ق در کربلاى معلى متولد شد.در اوایل جوانى به اصفهان مهاجرت کرد. ابتدا نزد عالم فاضل ملا فرج‏الله درى در مدرسة عربان تحصیل نمود و سپس سطوح عالیه و خارج فقه و اصول را نزد حاج شیخ عباسعلى ادیب حبیب­آبادی فرا گرفت. وى عالمى خلیق و مهربان و در رسیدگى به امور ضعفا و درماندگان کوشا بود. به دور از خودنمایى و ریا مى‏زیست و در نزد کلیه طبقات بالاخص علما، محترم و معزز بود.

سید مصلح‏الدین مهدوى دربارة او مى­نویسد: «علاوه بر قرابت سببى که با ایشان دارم، متجاوز از چهل سال نیز رفاقت و دوستى و ارادت خدمتشان داشتم و الحق وى را مسلمانى وارسته و عالمى بزرگوار و دوستى صادق یافتم».

 وى در روز یک شنبه 15 ذى‏القعده 1407 وفات یافت و در بقعة تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.

فضل‏الله اعتمادى «برنا» در رثا و ماده تاریخ فوت او چنین گفته است:

 فاضل و روحانى ذى عز و شان

سرشناس مردم پیر و جوان

 یادگار دودمان زهد و علم

از رجال صالحین اصفهان

 دست خود شست از حیات عاریت

پا کشید از قید آمال جهان

 از مضافات و علایق دیده بست

کرد از قید بدن آزاد جان

 الغرض چون سال فوتش خواستند

تا نشان باشد بر اهل فضل، آن

 زد رقم برنا به ابجد، مصرعى:

سوى جنت زین دین رفت از جهان


مشروح زندگی نامه

فرزند شیخ محمد اسماعیل نجفی بن شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی از علمای فاضل معاصر بوده است. در روز سه شنبه­10­ربیع­الثانى 1328ق در کربلاى معلى متولد شد.در اوایل جوانى به اصفهان مهاجرت کرد. ابتدا نزد عالم فاضل ملا فرج‏الله درى در مدرسة عربان تحصیل نمود و سپس سطوح عالیه و خارج فقه و اصول را نزد حاج شیخ عباسعلى ادیب حبیب­آبادی فرا گرفت. وى عالمى خلیق و مهربان و در رسیدگى به امور ضعفا و درماندگان کوشا بود. به دور از خودنمایى و ریا مى‏زیست و در نزد کلیه طبقات بالاخص علما، محترم و معزز بود.

سید مصلح‏الدین مهدوى دربارة او مى­نویسد: «علاوه بر قرابت سببى که با ایشان دارم، متجاوز از چهل سال نیز رفاقت و دوستى و ارادت خدمتشان داشتم و الحق وى را مسلمانى وارسته و عالمى بزرگوار و دوستى صادق یافتم».

 وى در روز یک شنبه 15 ذى‏القعده 1407 وفات یافت و در بقعة تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.

فضل‏الله اعتمادى «برنا» در رثا و ماده تاریخ فوت او چنین گفته است:

 فاضل و روحانى ذى عز و شان

سرشناس مردم پیر و جوان

 یادگار دودمان زهد و علم

از رجال صالحین اصفهان

 دست خود شست از حیات عاریت

پا کشید از قید آمال جهان

 از مضافات و علایق دیده بست

کرد از قید بدن آزاد جان

 الغرض چون سال فوتش خواستند

تا نشان باشد بر اهل فضل، آن

 زد رقم برنا به ابجد، مصرعى:

سوى جنت زین دین رفت از جهان