میرزا احمد آزادی

میرزا احمد آزادی

شهرت :

پدر فرهنگ نایین
تاریخ وفات :
1332/01/01
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
دانشمند و آزادی خواه صدر مشروطیت، فرزند حاج میرزا محمد نائینی، از سلسله سادات حسنی زواره ای ساکن نائین بود.
میرزا احمد خان دارای افکار بسیار بلند و عالی و از جمله مردان آزادی خواه در صدر مشروطیت بوده که از این راه خسارات زیادی هم دیده است و خانه اش غارت و اموالش به چپاول برده شد.
پس از استقرار مشروطیت، رئیس کلانتری یزد و معاون شهربانی بوده و مدتی نیز سمت رئیس تحدید ( انحصار تریاک) یزد را داشته است. مدتی هم در مازندران به ریاست نظمیه برقرار بوده و عاقبت به نائین باز گشته است.وی از مابقی اموال خود کتابخانه و قرائت خانه نائین را تأسیس کرد که به دلیل عدم استقبال مردم، قرائت خانه را منحل نمود. مدتی نیز متصدی کتابخانه فرهنگ شهرستان آباده بود.
« آزادی » برای فرهنگ نائین زحمات بسیار متحمل شد و مالهای فراوان خرج کرد.میرزا احمد خان آزادی، میرزا باقر خان ادیب و میرزا جلال پیرزاده را می توان به عنوان پدر فرهنگ نایین نام برد.
«آزادی» در سال 1332ش در اصفهان وفات کرد و در تکیه آباده ای مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
دانشمند و آزادی خواه صدر مشروطیت، فرزند حاج میرزا محمد نائینی، از سلسله سادات حسنی زواره ای ساکن نائین بود.
پدرش از متمولین معروف نائین بوده، با کمال احترام و آبرومندی زندگانی می کرد و از اعیان سرشمار نائین بود.
میرزا احمد خان دارای افکار بسیار بلند و عالی و از جمله مردان آزادی خواه در صدر مشروطیت بوده که از این راه خسارات زیادی هم دیده است و خانه اش غارت و اموالش به چپاول برده شد.
پس از استقرار مشروطیت، رئیس کلانتری یزد و معاون شهربانی بوده و مدتی نیز سمت رئیس تحدید ( انحصار تریاک) یزد را داشته است. مدتی هم در مازندران به ریاست نظمیه برقرار بوده و عاقبت به نائین باز گشته است.
وی از مابقی اموال خود کتابخانه و قرائت خانه نائین را تأسیس کرد که به دلیل عدم استقبال مردم، قرائت خانه را منحل نمود. مدتی نیز متصدی کتابخانه فرهنگ شهرستان آباده بود.
« آزادی » برای فرهنگ نائین زحمات بسیار متحمل شد و مالهای فراوان خرج کرد.میرزا احمد خان آزادی، میرزا باقر خان ادیب و میرزا جلال پیرزاده را می توان به عنوان پدر فرهنگ نایین نام برد.
«آزادی» در سال 1332ش در اصفهان وفات کرد و در تکیه آباده ای مدفون شد.