سیدعلی اکبر ابرقویی

سیدعلی اکبر ابرقویی

شهرت :

ابرقویی
تاریخ وفات :
1356/12/15
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فاضل دانشمند، فرزندسیدحسین متولد 1276ش در ابرقوی یزد، از فضلای اهل علم و شاگرد شیخ محمدتقی آقانجفی، آخوند ملامحمدحسین فشارکی، شیخ محمدحسین جزن آبادی و سایر علمای اصفهان بود که سالها به دبیری ادبیات عرب در دبیرستانها و تدریس در دانشکدة ادبیات اصفهان اشتغال داشت. او در مسایل سیاسی و انتخابات زمان پهلوی نیز شرکت داشت و چند سال نیز رییس اوقاف اصفهان بود .
از آثار وی یکی تصحیح و چاپ کتاب مقامات حمیدی، با تفسیر اشعار و توضیح امکنه و اعلام و ترجمة لغات و عبارات مشکله از وی است که در سال 1344ش به چاپ رسیده است.
همچنین مقاله های زیر در مجلات و روزنامه ها از وی به چاپ رسیده است.
1. « همة قوم یهود از بنی اسرییل نیستند » چاپ در سالنامة دبیرستان ادب.
2. « امتداد خیابان استانداری و پشت مدرسة چهارباغ ».
3. « مدرسه چهارباغ را دریابید ».
سرانجام سیدعلی اکبر ابرقویی در 15 اسفند 1356ش وفات یافت و پیکرش را در تکیة آیت الله زند کرمانی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فاضل دانشمند، فرزندسیدحسین متولد 1276ش در ابرقوی یزد، از فضلای اهل علم و شاگرد شیخ محمدتقی آقانجفی، آخوند ملامحمدحسین فشارکی، شیخ محمدحسین جزن آبادی و سایر علمای اصفهان بود که سالها به دبیری ادبیات عرب در دبیرستانها و تدریس در دانشکدة ادبیات اصفهان اشتغال داشت. او در مسایل سیاسی و انتخابات زمان پهلوی نیز شرکت داشت و چند سال نیز رییس اوقاف اصفهان بود .
از آثار وی یکی تصحیح و چاپ کتاب مقامات حمیدی، با تفسیر اشعار و توضیح امکنه و اعلام و ترجمة لغات و عبارات مشکله از وی است که در سال 1344ش به چاپ رسیده است.
همچنین مقاله های زیر در مجلات و روزنامه ها از وی به چاپ رسیده است.
1ـ « همة قوم یهود از بنی اسرییل نیستند » چاپ در سالنامة دبیرستان ادب.
2ـ « امتداد خیابان استانداری و پشت مدرسة چهارباغ ».
3ـ « مدرسه چهارباغ را دریابید ».
همچنین از دیگر فعالیتهای علمی وی راهنمایی دانشجویان در تهیة پایان نامه های دانشجویی بود که بالغ بر 35 عدد است؛ از جمله:
1ـ ترجمة المختارات من کتاب المستطرف فی کل فن مستظرف، سال 1347ش.
2ـ شرح حال نخبه ای از مشاهیر شعرای معاصر ایران، سال1340ش.
3ـ شرح احوال ده تن از شعرای عالی قدر معاصر اصفهان، سال 1341ش.
4ـ ولایت از نظر عقل و قرآن، سال 1342ش.
5ـ یوم الاسلام، سال 1343ش.
6ـ شرح احوال و آثار و فلسفه و سبک علی بن محمد ابوحیان توحیدی، سال 1343ش.
7ـ معروفترین ایرانیانی که به عربی شعر سروده اند.
سرانجام سیدعلی اکبر ابرقویی در 15 اسفندماه 1356ش وفات یافت و پیکرش را در تکیة آیت الله زند کرمانی به خاک سپردند.