ملاحیدرعلی اردبیلی

ملاحیدرعلی اردبیلی

شهرت :

اردبیلی
تاریخ وفات :
28/02/1327
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل. در مقدّمات و سطوح از شاگردان عالم کامل حاج سیّد مهدی نحوی و در فقه و اصول از شاگردان آیت الله حاج شیخ محمدباقر نجفی و آیت الله العظمی حاج ملاحسینعلی تویسرکانی بوده است.
وی در آخر صفر سال 1327ق وفات کرده و در تخت فولاد مقابل تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی مدفون شد.
همچنین مرحوم مهدوی می نویسد: قبرش در کنار جاده، طرف راست، نرسیده به تکیة ابوالمعالی است.در تکیه فیض سنگ مزاری که روی آن نوشته شده: مرقد ملا حیدرعلی، موجود است.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل. در مقدّمات و سطوح از شاگردان عالم کامل حاج سیّد مهدی نحوی و در فقه و اصول از شاگردان آیت الله حاج شیخ محمدباقر نجفی و آیت الله العظمی حاج ملاحسینعلی تویسرکانی بوده است.
وی در آخر صفر سال 1327ق وفات کرده و در تخت فولاد مقابل تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی مدفون شد.
همچنین مرحوم مهدوی می نویسد: قبرش در کنار جاده، طرف راست، نرسیده به تکیة ابوالمعالی است.در تکیه فیض سنگ مزاری که روی آن نوشته شده: مرقد ملا حیدرعلی، موجود است.
در وفات وی این اشعار سروده شده است:
در صفاهان فاضلی آمد ز خاک اردبیل/کز شفای علم بودی سینه او منجلی
آخر ماه صفر سوی جنان رفت از جهان/چون ندای ارجعی بشنید با صوت جلی
طایر روحش چو بر افلاک شد از تیه جان/جا نمود اندر بهشت عدن در قرب ولی
از جنان آمد یکی و از پی تاریخ او/گفت: حیدر روز محشر شافع حیدرعلی