سید میرزا اردستانی

سید میرزا اردستانی

شهرت :

اردستانی
تاریخ وفات :
30/09/1351
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
عالم فاضل زاهد، فرزند سید اسماعیل بن میر عبدالله بن سید مرتضی بن حاجی میر اسماعیل، از سادات خاتون آبادی اصفهان که جدّ اعلایش میر اسماعیل از اصفهان به اردستان مهاجرت کرده است.
سید میرزا تحصیلات خود را در اصفهان در نزد اساتیدی، همچون شیخ محمدتقی آقا نجفی به پایان رسانید. در مسجد سرخی به امامت جماعت پرداخت. وی در مدرسۀ جده کوچک ساکن بود و تدریس می نمود.
ابوالقاسم رفیعی مهر آبادی درباره وی می نویسد: نگارنده مکرر در حجره او وارد شده که متأجر درس می داد. حجره او در مدرسه جده کوچک بود و سالها در آن حجره تدریس می کرد و عده ای از فضلا از محضر او استفاده کردند.
مرحوم بلاغی در مورد وی می نویسد: مرحوم سید میرزا از اجّله مجتهدین اصفهان به شمار می رفت. تا زنده بود، تدریس را ترک نکرد. شاگردان عدیده ای تربیت نموده که عده ای از آنها فعلاً از فضلای اصفهان به شمار می روند.
وی که از علمای کاملین و فضلا و محققان بود، روزگار را به فقر و تنگدستی و در عین حال استغنا و بی نیازی و وارستگی و زهد وتقوی گذرانید. آیت الله حاج آقا رحیم ارباب مکرر ذکر خیر او و مراتب تقوی و وارستگی وی را بیان می کرده است.
وی در سلخ رمضان سال 1351ق وفات یافت و در تکیه ملک ( گلستان شهدا) مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل زاهد، فرزند سید اسماعیل بن میر عبدالله بن سید مرتضی بن حاجی میر اسماعیل، از سادات خاتون آبادی اصفهان که جدّ اعلایش میر اسماعیل از اصفهان به اردستان مهاجرت کرده است.
سید میرزا تحصیلات خود را در اصفهان در نزد اساتیدی، همچون شیخ محمدتقی آقا نجفی به پایان رسانید. در مسجد سرخی به امامت جماعت پرداخت. وی در مدرسۀ جده کوچک ساکن بود و تدریس می نمود.
ابوالقاسم رفیعی مهر آبادی درباره وی می نویسد: نگارنده مکرر در حجره او وارد شده که متأجر درس می داد. حجره او در مدرسه جده کوچک بود و سالها در آن حجره تدریس می کرد و عده ای از فضلا از محضر او استفاده کردند.
مرحوم بلاغی در مورد وی می نویسد: مرحوم سید میرزا از اجّله مجتهدین اصفهان به شمار می رفت. تا زنده بود، تدریس را ترک نکرد. شاگردان عدیده ای تربیت نموده که عده ای از آنها فعلاً از فضلای اصفهان به شمار می روند.
وی که از علمای کاملین و فضلا و محققان بود، روزگار را به فقر و تنگدستی و در عین حال استغنا و بی نیازی و وارستگی و زهد وتقوی گذرانید. آیت الله حاج آقا رحیم ارباب مکرر ذکر خیر او و مراتب تقوی و وارستگی وی را بیان می کرده است.
از شاگردان سید میرزا، حضرات آیات و حجج اسلام: شیخ محمّد علی مجد العلماء نجفی، سید حسین خادمی، سید محمّد رضا شفتی و سید مرتضی ظهیر الاسلام را می توان نام برد.
وی در سلخ رمضان سال 1351ق وفات یافت و در تکیه ملک ( گلستان شهدا) مدفون گردید.