میرزا موسی انصاری

میرزا موسی انصاری

شهرت :

شیخ الانصار
تاریخ وفات :
22/01/1360
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب
ادیب فاضل و شاعر معمّر، آقا میرزا موسی انصاری، معروف به شیخ الانصار، فرزند میرزا سلیمان( م: 1303ق) فرزند میرزا اسماعیل( م: 1250ق) فرزند میرزا محمد مستوفی ( م:1218ق) فرزند حاج میرزا علیقلی فرزند میرزا ربیع کلانتر اصفهان، در سال 1270ق در اصفهان متولد شد.
وی از اعضای محترم و اساتید انجمن ادبی مرحوم شیدا بود و در کلیه فنون نظم، بویژه غزل مهارت کامل داشت.
مرحوم همایی وی را از نیکمردان طایفۀ انصاری اصفهان و اهل خط و استیفاء و انشاء معرفی کرده است.
شیخ الانصار علاوه بر تبحر در انواع ادبیات، دارای تألیفاتی بوده که عبارتند از:
1- دیوان اشعار؛ 2- خلاصة اللغة؛ 3- انشاء جدید و غیره.
این ادیب محقق در روزچهار شنبه 22 محرم 1360ق در اصفهان وفات یافت ودر صحن تکیه ابوالمعالی کلباسی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
ادیب فاضل و شاعر معمّر، آقا میرزا موسی انصاری، معروف به شیخ الانصار، فرزند میرزا سلیمان( م: 1303ق) فرزند میرزا اسماعیل( م: 1250ق) فرزند میرزا محمد مستوفی ( م:1218ق) فرزند حاج میرزا علیقلی فرزند میرزا ربیع کلانتر اصفهان، در سال 1270ق در اصفهان متولد شد.
وی از اعضای محترم و اساتید انجمن ادبی مرحوم شیدا بود و در کلیه فنون نظم، بویژه غزل مهارت کامل داشت.
مرحوم همایی وی را از نیکمردان طایفۀ انصاری اصفهان و اهل خط و استیفاء و انشاء معرفی کرده است.
شیخ الانصار علاوه بر تبحر در انواع ادبیات، دارای تألیفاتی بوده که عبارتند از:
1- دیوان اشعار؛ 2- خلاصة اللغة؛ 3- انشاء جدید و غیره.
این ادیب محقق در روزچهار شنبه 22 محرم 1360ق در اصفهان وفات یافت ودر صحن تکیه ابوالمعالی کلباسی به خاک سپرده شد.