بابابیات

بابابیات

شهرت :

بابابیات
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عارف
بابا بیات ظاهراً از عرفای قرن هشتم هجری است. گویند او مراد و استاد طریقت بابارکن الدین بوده و پس از وفات در تکیه خرابه ای در اواخر تخت فولاد مدفون شده است
مزار بابابیات در عصر صفوی دارای موقوفات بوده و از جمله میرمعزصوفی در زمان شاه سلیمان صفوی، متولی موقوفات مزار بابابیات بوده است
قبر بابا بیات در حدود تکیه بابارکن الدین و تکیه آقامحمدبیدآبادی بوده که اینک از بین رفته است

مشروح زندگی نامه

بابا بیات ظاهراً از عرفای قرن هشتم هجری است. گویند او مراد و استاد طریقت بابارکن الدین بوده و پس از وفات در تکیه خرابه ای در اواخر تخت فولاد مدفون شده است
مزار بابابیات در عصر صفوی دارای موقوفات بوده و از جمله میرمعزصوفی در زمان شاه سلیمان صفوی، متولی موقوفات مزار بابابیات بوده است
قبر بابا بیات در حدود تکیه بابارکن الدین و تکیه آقامحمدبیدآبادی بوده که اینک از بین رفته است