شیخ محمدرضا باقری محمودآبادی

شیخ محمدرضا باقری محمودآبادی

شهرت :

باقری محمودآبادی
تاریخ وفات :
13/07/1378
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    شيخ محمدرضا باقري محمودآبادی

     عالم فاضل متقی، شيخ محمد رضا، فرزند حاج احمد، از زمره اخيار و مورد وثوق علمای اصفهان. در مدرسه دركوشك ( مدرسه باقريه) ساكن بود و در اين شهر خدمت جمعی از بزرگان، از جمله حاج آقا نورالله نجفی تحصيل نموده، از راه استيجار نماز و روزه امرار معاش مي نمود و در اين باره مورد توجه عموم علما و مقدسين بود.

    آيت الله حاج ميرزاحسينعلی صديقين و آيت الله حاج آقا محمد مقدس و آيت الله حاج آقا حسين خادمی كه در امر استيجار از عنايت احتياط دچار وسواس بودند، به او و اقوالش مطمئن و مؤمن بودند و اين مرحله از ايمان آنان به وی، پس از مرگش بر همه مردم ثابت شد.

    از جمله شاگردان وي مرحوم آيت الله حاج شيخ عباس مصباح دستگردی را مي توان نام برد كه مقدمات صرف و نحو را نزد وي فراگرفته است.

    وی در شب 13 رجب 1378ق فوت و در تكيه مقدس مدفون گرديد.

 


مشروح زندگی نامه

    شيخ محمدرضا باقري محمودآبادی

     عالم فاضل متقی، شيخ محمد رضا، فرزند حاج احمد، از زمره اخيار و مورد وثوق علمای اصفهان. در مدرسه دركوشك ( مدرسه باقريه) ساكن بود و در اين شهر خدمت جمعی از بزرگان، از جمله حاج آقا نورالله نجفی تحصيل نموده، از راه استيجار نماز و روزه امرار معاش مي نمود و در اين باره مورد توجه عموم علما و مقدسين بود.

    آيت الله حاج ميرزاحسينعلی صديقين و آيت الله حاج آقا محمد مقدس و آيت الله حاج آقا حسين خادمی كه در امر استيجار از عنايت احتياط دچار وسواس بودند، به او و اقوالش مطمئن و مؤمن بودند و اين مرحله از ايمان آنان به وی، پس از مرگش بر همه مردم ثابت شد.

    از جمله شاگردان وي مرحوم آيت الله حاج شيخ عباس مصباح دستگردی را مي توان نام برد كه مقدمات صرف و نحو را نزد وي فراگرفته است.

    وی در شب 13 رجب 1378ق فوت و در تكيه مقدس مدفون گرديد.