سید محمدجواد بهشتی

سید محمدجواد بهشتی

شهرت :

سید محمدجواد بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1401
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    عالم فاضل، فرزند آقا سید ابوالقاسم فرزند سید محمد حسن، از فضلای اهل منبر و از محصلین ممتاز علوم دینی که  درخدمت بزرگانی، همچون آیت الله حاج میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی تحصیل علم نموده است                  

    از افراد ممتاز و جدّی در امر تبلیغ خصوصی در منازل بود. وی در مسجد صحرا و مسجد سه پُله اقامه جماعت می نمود.

   او تألیفاتی از خود به یادگار نهاد که عبارتند از:

1.هدیة نملة لخیر البریة در دو جزء 2.مجموعه مجالس 3.مسالک المؤمنین در مواعظ.

وی در 1401ق فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

    عالم فاضل، فرزند آقا سید ابوالقاسم فرزند سید محمد حسن، از فضلای اهل منبر و از محصلین ممتاز علوم دینی که  درخدمت بزرگانی، همچون آیت الله حاج میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی تحصیل علم نموده است                  

    از افراد ممتاز و جدّی در امر تبلیغ خصوصی در منازل بود. وی در مسجد صحرا و مسجد سه پُله اقامه جماعت می نمود.

   او تألیفاتی از خود به یادگار نهاد که عبارتند از:

1.هدیة نملة لخیر البریة در دو جزء 2.مجموعه مجالس 3.مسالک المؤمنین در مواعظ.

وی در 1401ق فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.