سید محمدرضا بهشتی

سید محمدرضا بهشتی

شهرت :

سید محمدرضا بهشتی
تاریخ وفات :
19/07/1256
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    فرزند میر عبدالباقی، از علمای اصفهان که در مسجد لنبان و مسجد سر جوی شاه اقامه جماعت می نمود.

    وی زهد فراوان داشت و زندگی اش با کمال سادگی و قناعت توأم بود و عبادت بسیار می نمود.

    این عابد زاهد به روز جمعه 19 رجب المرجب 1256ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

    فرزند میر عبدالباقی، از علمای اصفهان که در مسجد لنبان و مسجد سر جوی شاه اقامه جماعت می نمود.

    وی زهد فراوان داشت و زندگی اش با کمال سادگی و قناعت توأم بود و عبادت بسیار می نمود.

    این عابد زاهد به روز جمعه 19 رجب المرجب 1256ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.