سیدمسیح الله بهشتی

سیدمسیح الله بهشتی

شهرت :

سیدمسیح الله بهشتی
تاریخ وفات :
20/04/1358
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

   فرزند سید محمد، از عالمان مهذّب و از مردان وارسته که در 18 شعبان 1290ق در اصفهان متولد شد.

   سید مسیح الله درمنزل مکتب خانه ای داشت و به تعلیم کودکان مشغول بود.

   میرسید علی جناب ضمن، یاد کرد مکتب خانه های اصفهان از مکتب خانه وی هم نام برده است.

    سید مسیح الدین در مسجد صحرا اقامه جماعت می نمود و در20 ربیع الثانی 1358ق در سن 68 سالگی وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


این عالم زاهد به سال 1310ق در سال وبا وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

   فرزند سید محمد، از عالمان مهذّب و از مردان وارسته که در 18 شعبان 1290ق در اصفهان متولد شد.

   سید مسیح الله درمنزل مکتب خانه ای داشت و به تعلیم کودکان مشغول بود.

   میرسید علی جناب ضمن، یاد کرد مکتب خانه های اصفهان از مکتب خانه وی هم نام برده است.

    سید مسیح الدین در مسجد صحرا اقامه جماعت می نمود و در20 ربیع الثانی 1358ق در سن 68 سالگی وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.