سیدمحمد بهشتی

سیدمحمد بهشتی

شهرت :

سید محمد بهشتی
تاریخ وفات :
1/04/1383
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق بن میر عبدالباقی بن میر محمد رضا به سال 1278ق متولد شد. وی در چهارده سالگی از نعمت وجود پدر محروم گردید.

     تحصیلات مقدماتی و تکمیلی را در اصفهان سپری نمود. از جمله اساتید وي آخوند ملا محمدباقر فشارکی را می توان نام برد.

    وی پس از پایان تحصیلات در حوزه علوم دینی به تدریس و آموزش پرداخت و افراد بسیاری از مکتب درسی پر بار او بهره جستند؛ چنانکه سالیان دراز بعد از وفات وی، از او و مکتب  درسی اش به نیکی یاد کرده اند.

    در کتاب الاصفهان، ذیل مکتب خانه های اصفهان، از وی زير عنوان مکتب آقا سید محمد یاد شده که در منزلی در کنار منزل مؤلف «الاصفهان» مکتب خانه داشته است.

    وی برای افرادی دروس حوزوی را نیز تدریس می کرد و از جمله این افراد که از درس ایشان بهره بردند، واعظ معروف، مرحوم شیخ محمود کفعمی را باید نام برد.

    میر سید  محمد در مسجد صحرا و مسجد شیخ بهایی اقامه جماعت می نمود و به بیان احکام و شرایع دین اشتغال داشت.

   وی پس از 96 سال عمر با برکت در غرّه ربیع الثانی 1383ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

    این عالم فرزانه صاحب تک فرزندي به نام سید مصطفی بود که از علماي اعلام و دانشمندان اصفهان بود.

 


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق بن میر عبدالباقی بن میر محمد رضا به سال 1278ق متولد شد. وی در چهارده سالگی از نعمت وجود پدر محروم گردید.

     تحصیلات مقدماتی و تکمیلی را در اصفهان سپری نمود. از جمله اساتید وي آخوند ملا محمدباقر فشارکی را می توان نام برد.

    وی پس از پایان تحصیلات در حوزه علوم دینی به تدریس و آموزش پرداخت و افراد بسیاری از مکتب درسی پر بار او بهره جستند؛ چنانکه سالیان دراز بعد از وفات وی، از او و مکتب  درسی اش به نیکی یاد کرده اند.

    در کتاب الاصفهان، ذیل مکتب خانه های اصفهان، از وی زير عنوان مکتب آقا سید محمد یاد شده که در منزلی در کنار منزل مؤلف «الاصفهان» مکتب خانه داشته است.

    وی برای افرادی دروس حوزوی را نیز تدریس می کرد و از جمله این افراد که از درس ایشان بهره بردند، واعظ معروف، مرحوم شیخ محمود کفعمی را باید نام برد.

    میر سید  محمد در مسجد صحرا و مسجد شیخ بهایی اقامه جماعت می نمود و به بیان احکام و شرایع دین اشتغال داشت.

   وی پس از 96 سال عمر با برکت در غرّه ربیع الثانی 1383ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

    این عالم فرزانه صاحب تک فرزندي به نام سید مصطفی بود که از علماي اعلام و دانشمندان اصفهان بود.