عبدالحسین پاشنه طلایزدی

عبدالحسین پاشنه طلایزدی

شهرت :

پاشنه طلایزدی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

        عالم فاضل خوشنویس، فرزند شیخ محمد مهدی، فرزند محمداسماعیل، فرزند محمد ابراهیم فرزند ملا محمد صادق اردستانی.

    این طایفه از زمان حاجی محمدابراهیم به یزد مهاجرت كرده و در آنجا اقامت گزیده اند و از زمان شیخ محمد مهدی، معروف به پاشنه طلائی شده اند.  شیخ محمدمهدی متولد 1219ق از دانشمندان معروف در علوم غریبه و حكمت و ریاضیات و غیره و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بوده است.

    از زندگی شیخ عبدالحسین اطلاعی در دست نیست. مرحوم گزی می نویسد: آقاعبدالحسین، پسر مرحوم آقامحمدمهدی پاشنه طلا یزدی كه از اولاد آخوند ملامحمدصادق اردستانی است، از فضلا بوده و در اصفهان وفات نموده ودر تكیه آباده ای در خلوت پشت سر، كه حوض خانه در او است، در ایوانچه رو به قبله است و اثر قبری ندارد.

    استاد شفیعی اردستانی می نویسد: آقا شیخ عبدالحسین از فضلا و خوشنویسان اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری که در اصفهان ساکن و بلا عقب بوده.


مشروح زندگی نامه

        عالم فاضل خوشنویس، فرزند شیخ محمد مهدی، فرزند محمداسماعیل، فرزند محمد ابراهیم فرزند ملا محمد صادق اردستانی.

    این طایفه از زمان حاجی محمدابراهیم به یزد مهاجرت كرده و در آنجا اقامت گزیده اند و از زمان شیخ محمد مهدی، معروف به پاشنه طلائی شده اند.  شیخ محمدمهدی متولد 1219ق از دانشمندان معروف در علوم غریبه و حكمت و ریاضیات و غیره و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بوده است.

    از زندگی شیخ عبدالحسین اطلاعی در دست نیست. مرحوم گزی می نویسد: آقاعبدالحسین، پسر مرحوم آقامحمدمهدی پاشنه طلا یزدی كه از اولاد آخوند ملامحمدصادق اردستانی است، از فضلا بوده و در اصفهان وفات نموده ودر تكیه آباده ای در خلوت پشت سر، كه حوض خانه در او است، در ایوانچه رو به قبله است و اثر قبری ندارد.

    استاد شفیعی اردستانی می نویسد: آقا شیخ عبدالحسین از فضلا و خوشنویسان اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری که در اصفهان ساکن و بلا عقب بوده.